ఆయుష్య సూక్తం (Aayushya Sooktam)

యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉజ్జహార ప్రాణైః శిరః కృత్తివాసాః పినాకీ |
ఈశానో దేవః స న ఆయుర్దధాతు తస్మై జుహోమి హవిషా ఘృతేన || 1 ||

విభ్రాజమానః సరిరస్య మధ్యా-ద్రోచమానో ఘర్మరుచిర్య ఆగాత్ |
స మృత్యుపాశానపనుద్య ఘోరానిహాయుషేణో ఘృతమత్తు దేవః || 2 ||

బ్రహ్మజ్యోతి-ర్బ్రహ్మ-పత్నీషు గర్భం యమాదధాత్ పురురూపం జయన్తం |
సువర్ణరంభగ్రహ-మర్కమర్చ్యం తమాయుషే వర్ధయామో ఘృతేన || 3 ||

శ్రియం లక్ష్మీ మౌబలామంబికాం గాం షష్ఠీం చ యామిన్ద్రసేనేత్యుదాహుః |
తాం విద్యాం బ్రహ్మయోనిగ్ం సరూపామిహాయుషే తర్పయామో ఘృతేన || 4 ||

దాక్షాయణ్యః సర్వయోన్యః స యోన్యః సహస్రశో విశ్వరూపా విరూపాః |
ససూనవః సపతయః సయూథ్యా ఆయుషేణో ఘృతమిదం జుషన్తాం || 5 ||

దివ్యా గణా బహురూపాః పురాణా ఆయుశ్ఛిదో నః ప్రమథ్నన్తు వీరాన్ |
తేభ్యో జుహోమి బహుధా ఘృతేన మా నః ప్రజాగ్ం రీరిషో మోత వీరాన్ || 6 ||

ఏకః పురస్తాత్ య ఇదం బభూవ యతో బభూవ భువనస్య గోపాః |
యమప్యేతి భువనగ్ం సామ్పరాయే స నో హవిర్ఘృత-మిహాయుషేత్తు దేవః || 7 ||

వసూన్ రుద్రా-నాదిత్యాన్ మరుతోఽథ సాధ్యాన్ ఋభూన్ యక్షాన్ గన్ధర్వాగ్‍శ్చ పితౄగ్‍శ్చ విశ్వాన్ |
భృగూన్ సర్పాగ్‍శ్చాఙ్గిరసోఽథ సర్వాన్ ఘృతగ్ం హుత్వా స్వాయుష్యా మహయామ శశ్వత్ || 8 ||

విష్ణో త్వం నో అన్తమశ్శర్మయచ్ఛ సహన్త్య |
ప్రతేధారా మధుశ్చుత ఉథ్సం దుహ్రతే అక్షితం ||

ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: