ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం (Dwadasha Jyotirlinga Stotram)

dwadasa jyothirlinga stotramసౌరాష్ట్రదేశే విశదేతిరమ్యే
జ్యోతిర్మయం చన్ద్రకలావతంసమ్ ।
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం
తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1॥

శ్రీశైలశృఙ్గే విబుధాతిసఙ్గే
తులాద్రితుఙ్గేఽపి ముదా వసన్తమ్ ।
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం
నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ॥ 2॥

అవన్తికాయాం విహితావతారం
ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ ।
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం
వన్దే మహాకాలమహాసురేశమ్ ॥ 3॥

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే
సమాగమే సజ్జనతారణాయ ।
సదైవమాన్ధాతృపురే వసన్త
మోఙ్కారమీశం శివమేకమీడే ॥4॥

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే
సదా వసన్తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం
శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ॥ 5॥

యామ్యే సదఙ్గే నగరేఽతిరమ్యే
విభూషితాఙ్గం వివిధైశ్చ భోగైః ।
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం
శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 6॥

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమన్తం
సమ్పూజ్యమానం సతతం మునీన్ద్రైః ।
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః
కేదారమీశం శివమేకమీడే ॥ 7॥

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసన్తం
గోదావరితీరపవిత్రదేశే ।
యద్ధర్శనాత్పాతకమాశు నాశం
ప్రయాతి తం త్ర్యమ్బకమీశమీడే ॥ 8॥

సుతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే
నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః ।
శ్రీరామచన్ద్రేణ సమర్పితం తం
రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ॥ 9॥

యం డాకినిశాకినికాసమాజే
నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ ।
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్దం
తం శఙ్కరం భక్తహితం నమామి ॥ 10॥

సానన్దమానన్దవనే వసన్త
మానన్దకన్దం హతపాపవృన్దమ్ ।
వారాణసీనాథమనాథనాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 11॥

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్
సముల్లసన్తం చ జగద్వరేణ్యమ్ ।
వన్దే మహోదారతరస్వభావం
ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణమ్ ప్రపద్యే ॥ 12॥

జ్యోతిర్మయద్వాదశలిఙ్గకానాం
శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ ।
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా
ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ॥

॥ ఇతి ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: