గౌరీశాష్టకం (Gaurisastakam)

జలభవ దుస్తరజలధిసుతరణం ధ్యేయం చిత్తే శివహరచరణమ్‌,
అన్యోపాయం నహి నహి సత్యం, గేయం శంకర!శంకర!నిత్యమ్‌ || 1 ||

దారాపత్యం క్షేత్రం విత్తం దేహం గేహం సర్వమనిత్యమ్‌,
ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం, గర్భవికృత్యా స్వప్నవిచారమ్‌ || 2 ||

మలవైచిత్య్రే పునరావృత్తిః పునరపి జననీ జఠరోత్పత్తిః,
పునరప్యాశాకులితం జఠరం కిం నహి ముంచసి కథయేచ్చిత్తమ్‌ || 3 ||

మాయాకల్పిత మైంద్రంజాలం, నహి తత్సత్యం దృష్టివికారమ్‌,
జ్ఞాతే తత్త్వే సర్వమసారం, మాకురు మాకురు విషయవిచారమ్‌ || 4 ||

రజ్జౌ సర్పభ్రమణారోపః తద్వద్బ్రహ్మణి జగదారోపః,
మిథ్యామాయామోహవికారం, మనసి విచారయ వారం వారమ్‌ || 5 ||

అధ్వరకోటీగంగాగమనం, కురుతో యోగం చేంద్రియ దమనమ్‌,
జ్ఞానవిహీనః సర్వమతేన నభవతి ముక్తో జన్మశతేన || 6 ||

సోహం హంసో బ్రహ్మైవాహం, శుద్ధానందస్తత్త్వపరోహమ్‌,
అద్వైతోహం సంగవిహీనే చేంద్రియ ఆత్మని నిఖిలే లీనే || 7 ||

శంకరకింకర! మాకురు చింతాం చింతామణినా విరచితమేతత్‌,
యః సద్భక్త్యా పఠతి హి నిత్యం, బ్రహ్మణి లీనో భవతి హి సత్యమ్‌ || 8 ||

ఇతి శ్రీ చింతామణి విరచితం గౌరీశాష్టకం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: