హిరణ్యగర్భ సూక్తం (Hiranyagarbha Suktam)

హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆశీత్౹
స దధార పృథివీమ్ ధ్యాయుతేమాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేయ౹౹

యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ౹
య ఈశ అస్య ద్విపదశ్చతుష్పదః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

య ఆత్మదా బలందా యశ్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యశ్య దేవాః౹
యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుహ్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యస్యేమే హిమవంతో మహిత్వా యస్య సముద్రగ్ం రసయా సహాహుః ౹
యస్యేమాః ప్రదిశో యస్య బాహూ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యం క్రందసీ అవసా తస్తభానే అభ్యైక్షేత్రాం మనసా రేజమానే౹
యత్రాధి సూర ఉదితౌ వ్యేతి కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యేన ద్యౌరుగ్రా పృథివీ చ ధృఢీ యేన సువః స్తభితం యేన నాకః౹
యో అంతరిక్షే రజసో విమానః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

ఆపో హ యన్మహతీవిశ్వమాయం దక్షం దధానా జనయంతీరగ్నీమ్౹
తతో దేవానాం నిరవర్తతాసురేకః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

యశ్చిదాపో మహినా పర్యపశ్యద్దక్షం దధానా జనయంతీరగ్నీమ్౹
యో దేవేష్వధిదేవ ఏక.ఆసీత్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ౹౹

ఇతి హిరణ్యగర్భ సూక్తం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: