కాశీ పంచకం (Kasi Panchakam)

మనో నివృత్తి: పరమోపశంతి: సా తీర్ధవర్యా మణికర్ణి కాచ
జ్ఞాన ప్రవాహో విమలాది గంగా సా కాశికాహం నిజభో ధరూపా || 1 ||

యస్యామిదం కల్పితమిన్ద్రజాలం చరచారం భాతి మనోవిలాసం
సచ్చిత్సు ఖైకా పరమాత్మ రూపా సా కాశికాహం నిజభో ధరూపా || 2 ||

కోశేషు పంచస్వధిరాజమాన బుద్ధిర్భవానీ ప్రతిదేహ గేహం
సాక్షీశివః సర్వగతోంత రాత్మా సా కాశికాహం నిజభో ధరూపా || 3 ||

కాశ్యా హి కాశత కాశీ కాశీ సర్వ ప్రకాశికా
సా కాశీ విదితా యేన తేన ప్రాప్తా హి కాశిక || 4 ||

కాశీ క్షేత్రం శరీరం త్రిభువన జననీ వ్యాప్తినీ జ్ఞాన గంగా
భక్తి శ్రద్దా గయేయం నిజగురుచరణ ధ్యానయోగ ప్రయగః
విశ్వసోయం తురీయః సకలజన మనః సాక్షిభూతోంతరాత్మ
దేహే సర్వం మదియే యది వసతి పునస్తీర్దమన్యత్కిమస్తి || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: