మహా శివ రాత్రి రోజు రాత్రి పూట జపించవలసిన మంత్రాలు(Mahasivarathri Mantras- Chant Powerful Mantras at Great sivaratri Night)

భయం నిర్మూలించడానికి శివ మంత్రం (Siva Mantra to Eradicate Fear)

ఓం నమః శివాయ ||

om Namah Sivaaya ||

శివుని దీవెనలు కోసం-రుద్ర మంత్రం (Mantra for Blessings of Lord Siva)

ఓం నమో భగవతె రుద్రాయ ||

Om Namo bhagavathe rudraya ||

ఏకాగ్రత పెరగడానికి- శివ ద్యాన మంత్రం (Siva mantra for increasing concentration)

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మాహదెవాయ ధీమహి
తన్నొ రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaaya Dhimahi Thanno Rudhrah Prachodhayath ||

దీర్ఘాయువు పెరగడానికి- మహామృత్యుంజయ మంత్రం ( To increase Longevity- Mruthyumjaya Mantra)

ఓం! త్రయంబకం యజామహే ||
సుగంధిం- పుష్టివర్ధనం ||
ఊర్వరుకమివా బందనన్ ||
మృత్యోర్ ముక్షియ మమృతత్ ||

Om! Thrayambakam Yajamahe ||
Sugamdhim- Pushtivardhanam ||
Oorwarukamivaa Bamdhanan ||
Mruthyor Mukshiya Mamruthath ||

ఆరోగయ్యం మరియు సంపదా  పెరగడానికి- శివ మంత్రం (Siva Mantra to increase Health & Wealth)

కర్పూరగౌరవం కరుణావతారం సంసారసారమ్ బుజగేంద్రహారమ్ |
సదావసంతం హృదయారవిందే భవం భవానిసహితం నమామి ||

Karpuragouravam Karunaavatharam Samsaaram Bhugemdhrahaaram |
Sadhaavasamtham Hrudhayaarvimdhe Bhavam Bhavanihitham Namaami ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: