శ్రీ మార్కండేయ పురాణం అంతర్గత శ్రీ ఆదిత్య స్తవం (Sri Aditya Stavam)

బ్రహ్మోవాచ

నమస్యై యన్మయం సర్వమేత త్సర్వ మయశ్చ యః ౹
విశ్వమూర్తి: పరం జ్యోతి:  యత్త ద్యా యంతి యోగినః || 1 ||

యఋజ్ఞమ్యోయోయజుషం నిధానం సామ్నాంచ యో యోని రచింత్యశక్తి:
త్రయీమయః స్థూలతయార్ధమాత్రా పరస్వరూపో గుణపార యోగ్య:|| 2 ||

త్వాంసర్వహేతుం పరమంచ వేద్య, మద్యం పరం జ్యోతి రవేద్యరూపం౹
స్తూలంచ దేవాత్మతయా నమస్తే, భాస్వంత మాద్యం పరమం పరేభ్యః || 3 ||

సృష్టిం కరోమి యదహం తవశక్తి రాద్యా, తత్ప్రేరితో జలమహీ ధవళాగ్ని రూపాం ౹
తద్దేవతా విషయాం ప్రణవాద్య శేషాం, నాత్మేచ్చయా స్తితిలయావపి తద్వదేవా || 4 ||

వహ్నిస్త్వమేవ జలశోషణతః పృదివ్యాః, సృష్టిం కరోషి జగతాం చ తధాధ్యపాకం ౹
వ్యాపీ త్వ మేవ భగవన్! గగన స్వరూపం, త్వం పంచథా జగదిదం పరిపాసి విశ్వమ్ || 5 ||

యజైర్యజంతి పరమాత్మ విదో భవంతం విష్ణుస్వరూప మఖిలేశిష్టి మయా వివశ్వన్౹
ధ్యాయంత చాపి యతయో నియతాత్మ చిత్తా: సర్వేశ్వరం పరమమాత్మవిముక్తి కామాః || 6 ||

నమతే దేవరూపాయ యజ్ఞ రూపాయ తే నమః౹
పరబ్రహ్మ స్వరూపాయ చింత్య మానాయ యోగిభి: || 7 ||

ఉపసంహర తేజో యత్ తేజసః సంహతి స్తవ ౹
సృష్టే ర్విఘాతాయ విభో సృష్టౌ  చాహం సముధ్యతః || 8 ||

మార్కండేయఉవాచ :

ఇత్యేవం సంస్తుతో భాస్వాన్ బ్రహ్మణా సర్గ కర్త్రుణా ౹
ఉపసంహృతవాన్ తేజః పరం స్వల్ప సవ తప మథారయత్ || 9 ||

చకార చ తతః సృష్టిం జగతః పద్మసంభవః ౹
తథా తేషు మహాభాగః పూర్వ కల్పాంతరేష్ణ వై || 10 ||

దేవాసురాదీన్ మర్యాంశ్చ పశ్వాదీన్ వృక్షవీరుధః ౹
ససర్జపూర్వ వద్ బ్రహ్మ నరకంశ్చ మహామునే || 11 ||

ఇతి శ్రీ మార్కండేయ మహా పురాణ ఆదిత్య స్తవః సంపూర్ణం

source : http://srivaddipartipadmakar.org/

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: