శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము (Sri Devi Mangalashtakam)

శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ
సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ
స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా
లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్యా త్సదా మంగళం || 1 ||

దుర్గా భర్గమనోహరా సురనరైః సంసేవ్యమావా సదా
దైత్యానాం సువినాశినీ చ మహతాం సాక్షాత్‌ ఫలాదాయినీ
స్వప్నేదర్శనదాయినీ పరముదం సంధాయినీ శాంకరీ
పాపఘ్నీ శుభకారిణీ సుముదితా కుర్యా త్సదా మంగళం || 2 ||

బాలా ఙాలార్కవర్ణాడ్యా సౌవర్ణాంవరధారిణీ
చండికా లోకకల్యాణీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 3 ||

కాళికా భీకరాళారా కలిదోష నివారిణీ
కామ్యప్రదాయినీశైవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 4 ||

హిమవత్పుత్రికా గౌరీ కైలాసాద్రి విహారిణీ
పార్వతీ శివవామాంగీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 5 ||

వాణీ వీణాగానలోలా విధిపత్నీ స్మితాననా
జ్ఞానముద్రాంకితకరా కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 6 ||

మహాలక్ష్మీః ప్రసన్నాస్యా ధనధాన్య వివర్ధినీ
వైష్టవీ పద్మజా దేవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 7 ||

శుంభుప్రియా చంద్రరేఖా సంశోభిత లలాటకా
నానారూప ధరాచైకా కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 8 ||

మంగళాష్టక మేతద్ది పఠతాం శృణ్వతాం సదా
దద్యాద్దేవీ శుభం శీఘ్ర మాయురారోగ్యభాగ్యకం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: