శ్రీ దుర్గా సూక్తం (Sri Durga Sooktam)

ఓం || జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతివేదః |
స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సింధుం దురితా‌త్యగ్నిః ||

తామగ్నివ ర్ణాం తప సా జ్వలంతీం వై రోచనీం కర్మఫలేషుజుష్టామ్ |
దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శరణమహం ప్రపద్యే సుతర సి తరసే  నమః’ ||

అగ్నే త్వం పారయా నవ్యో అస్మాంథ్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాణివిశ్వా |
పూశ్చ పృథ్వీ బహులా న ఉర్వీ భవా తోకాయ తన’యాయశంయోః ||

విశ్వాని నో దుర్గహా జాతవేదః సింధున్న నావా దురితాతిపర్షి |
అగ్నే అత్రివన్మనసా గృణానో ‌స్మాకం బోధ్యవితా తనూనామ్ ||

పృతనా జితగ్ం సహమానముగ్రమగ్నిగ్‍మ్ హువేమ పరమాథ్  సధస్థాత్ |
స నః పర్  షదతి దుర్గాణి విశ్వా క్షామద్దేవో అతి దురితా‌త్యగ్నిః ||

ప్రత్నోషి  కమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతా నవ్య శ్చ సత్సి |
స్వాంచాగ్నే తనువం  పిప్రయ స్వాస్మభ్యం చసౌభగమాయజస్వ ||

గోభిర్జుష్ట మయుజో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరనుసంచరేమ |
నాకస్య పృష్ఠమభి సంవసానో వైష్ణవీం లోక ఇహ మాదయంతామ్ ||

ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి  ధీమహి  తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: