శ్రీ దుర్గాష్టకం (Sri Durgashtakam)

Sri Durga devi Ashtakamఉద్వపయతునశ్శక్తి – మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌
తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం – మానన్దోవేతి సంశయః || 1 ||

జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం – స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా
యదిస్వ స్య స్వరూపేణ – వైశిష్య్యమనవస్దీతిః || 2 ||

దుర్గే భర్గ సంసర్గే – సర్వభూతాత్మవర్తనే
నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే – నిత్యానందపదేశివా || 3 ||

శివాభవాని రుద్రాణి – జీవాత్మపరిశోధినీ!
అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ – పాహిమాం పాహిమాం శివా || 4 ||

దృశ్యతేవిషయాకారా – గ్రహణే స్మరణే చధీః
ప్రజ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య – మేవం సాక్షాత్‌ ప్రదృశ్యతే || 5 ||

పరిణామో యథా స్వప్నః – సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః
జాగ్రత్‌ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా -త్తథేశ్వర మహాచితః || 6 ||

వికృతి స్సర్వ భూతాని – ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా
సతః పాదస్తయోరాద్యా – త్రిపాదీణియతేపరా || 7 ||

భూతానామాత్మనస్సర్గే – సంహృతౌచతథాత్మని
ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా – సఙ్కల్పానారా యథామతిః || 8 ||

ఫలశ్రుతి
యశ్చాష్టక మిదం పుణ్యం – పాత్రరుత్థాయ మానవః
పఠేదనన్యయా భక్త్యా – సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్‌

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: