శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancharatna Stotram)

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరమ్
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 ||

సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరమ్
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరమ్
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 ||

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనమ్
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ప్ర
పంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణమ్
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 ||

నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినామ్
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 ||

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యో‌న్వహమ్
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతామ్
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సో‌చిరాత్ |

श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र(Sri Ganesha Pancharatna Stotram in Hindi)

मुदाकरात्त मोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् |
कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् |
अनायकैक नायकं विनाशितेभदैत्यकम् |
नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ||१||

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् |
नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरम् |
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं |
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ||२||

समस्त लोकसंकरं निरस्तदैत्यकुंजरम्|
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्|
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् |
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्||३||

अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम् |
पुरारिपूर्व नन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम्|
प्रपंच नाशभीषणं धनंजयादि भूषणम्|
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ||४||

नितान्तकान्तदन्तकान्ति – मन्तकान्तकात्मजम् |
अचिन्त्य – रुपमन्तहीन – मन्तरायकृन्तनम्|
ह्रदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् |
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्||५||

फलश्रुती
महागणेश पंचरत्नम् आदरेण योन्वहम् |
प्रजल्पति प्रभातके ह्रदि स्मरन् गणेश्वरम् |
अरोगितामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् |
समाहितायु – रष्टभूतिमभ्युपैति सोSचिरात्| |

इति  श्रीमद आद्य शंकराचार्य विरचित स्तोत्र माला स्तोत्र सम्पूर्णम्

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: