శ్రీ గోదాదేవీ అష్టోత్తరశతనామావళి (Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం గోదాయై నమః [Om Godhaayai Namah]
 2. ఓం రంగానాయక్యై నమః [Om Ranganayakaayai Namah]
 3. ఓం విష్ణుచిత్తాత్మజాయై నమః[Om VishnuChitthathmajaayai Namah]
 4. ఓం సత్యై నమః[Om Sathyai Namah]
 5. ఓం గోపీవేషధారయై నమః[Om GopieVeshadharaayai Namah]
 6. ఓం దేవ్యై నమః[Om Devyai Namah]
 7. ఓం భూసుతాయై నమః[Om Bhoosuthaayai Namah]
 8. ఓం భోగదాయిన్యై నమః[Om Bhoga Daayinyai Namah]
 9. ఓం తులసీవాసజ్ఞాయై నమః[Om Tulasievasgnaayai Namah]
 10. ఓం శ్రీ తన్వీపురవాసిన్యై నమః[Om Sri thanvipura Vaasinyai Namah]
 11. ఓం భట్ట నాధప్రియకర్యై నమః[Om Bhattanaadha Priyakaryai Namah]
 12. ఓం శ్రీ కృష్ణాయుధ భోగిన్యై నమః[Om Krishnaayudha Bhoginyai Namah]
 13. ఓం అముక్త మాల్యదాయై నమః[Om Amukthamaalyadaayai Namah]
 14. ఓం బాలాయై నమః[Om Balaayai Namah]
 15. ఓం రంగనాథ ప్రియాయై నమః[Om Ranganaadha Priyaayai Namah]
 16. ఓం వారాయై  నమః[OM Varaayai Namah]
 17. ఓం విశ్వంభరాయై నమః[Om Vishwambharaayai Namah]
 18. ఓం యతిరాజ సహోదర్యై నమః[Om Yathiraaja Sahodaryai Namah]
 19. ఓం కలాలాపాయై నమః[Om Kalaalapaayai Namah]
 20. ఓం కృష్ణా సురక్తాయై నమః[Om Krishnaa Surakthaayai Namah]
 21. ఓం సుభగాయై నమః[Om Subhagaayai Namah]
 22. ఓం దుర్లభశ్రీ సులక్షణాయై నమః[Om Durlabhashri Sulakshanaayai Namah]
 23. ఓం లక్ష్మీప్రియసఖ్యై నమః[Om Lakshmiepriya Sakhyai Namah]
 24. ఓం శ్యామాయై నమః[Om Shyaamaayai Namah]
 25. ఓం ఫల్గుణ్యావిర్భవాయై నమః[Om Phalgunyaa virbhavaayai Namah]
 26. ఓం రమ్యాయై నమః[Om Ramyaayai Namah]
 27. ఓం ధనుర్మాసకృతవృతాయై నమః[Om Dhanurmaasa krutha vruthaayai Namah]
 28. ఓం చంపకాశోకపున్నాగ్యై నమః[Om Champakashoka punnagyai namah]
 29. ఓం మాలా విరాసత్ కచాయై నమః[Om Malaa viraasathkachaayai Namah]
 30. ఓం అకారత్రయ సంపన్నాయై నమః[Om Akaarathraya sampannayai Namah]
 31. ఓం నారాయణ పదాంఘ్రితాయై నమః[Om Naarayana padaamghrithaayai Namah]
 32. ఓం రాజస్తిత మనోరధాయై నమః[OM Rajasthitha manoradhayai Namah]
 33. ఓం మోక్ష ప్రధాన నిపుణాయై నమః[Om Moksha pradhaana nipunaayai Namah]
 34. ఓం మను రక్తాదిదేవతాయై నమః[Om Manurakthadhi devathaayai namah]
 35. ఓం బ్రాహ్మన్యే నమః[Om Brahmanye Namah]
 36. ఓం లోకజనన్యై నమః[Om Lokajananye Namah]
 37. ఓం లీలా మానుషరూపిన్యై నమః<[Om Leelaa manusha roopinyai Namah]/li>
 38. ఓం బ్రహ్మజ్ఞాణ ప్రదాయై నమః[Om BrahmaGnana pradhaayai Namah]
 39. ఓం మాయయై నమః[Om Mayaayai Namah]
 40. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయై నమః[Om Sacchidaanda Vigrahayai Namah]
 41. ఓం మహాపతివ్రతాయై నమః[Om Mahaprathivrathaayai Namah]
 42. ఓం విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపాయై నమః[Om Vishnuguna keerthana lolupaayai Namah]
 43. ఓం ప్రసన్నార్తిహరాయై నమః[Om Prasannarthi haraayai Namah]
 44. ఓం నిత్యాయై నమః[Om Nithyaayai Namah]
 45. ఓం వేదసౌధవిహారిన్యై నమః[Om Vedasaudha viharninyai namah]
 46. ఓం రంగనాధమాణిక్య మంజర్యై నమః[Om Ranganadha maanikhya manjaryai Namah]
 47. ఓం మంజుభూషిన్యై నమః[Om Manjubhooshinyai Namah]
 48. ఓం పద్మా ప్రియాయై నమః[Om Padma priyaayai Nama]
 49. ఓం పద్మా హస్తాయై నమః[Om Padma hasthaayai Namah]
 50. ఓం వేదాంత ద్వయ భోదిన్యై నమః[Om Vedaantha dwaya bhodinyai Namah]
 51. ఓం సుప్రసన్నాయై నమః[Om Suprasannayai Namah]
 52. ఓం భగవత్యై నమః[OM Bhagavathyia nanag]
 53. ఓం జనార్ధన దీపికాయై నమః[OM Janardhana Deepiaayai Namah]
 54. ఓం సుగందావయవాయై నమః[Om Sugandha vadhanaayai Namah]
 55. ఓం చారుమంగళదీపికాయై నమః[Om Chaaru Mangala deepikaayai Namah]
 56. ఓం ధ్వజ వజ్రాంకుశాభ్జాంగయ నమః[Om Dhwaja vajramkushabjhamgaya Namah]
 57. ఓం మృదుపాదకలామ్జితాయై నమః[Om Mrudupaadhakalpaamjithaayai Namah]
 58. ఓం తారకాకారకరాయై నమః[Om Thaarakaakaraayai namah]
 59. ఓం కూర్మోపమేయపాదోర్ద్వబాగాయై నమః[Om Kurmopameyapadhorwabhagaayai namah]
 60. ఓం శోభన పార్షీకాయై నమః[OM Shobhanaapaarshikaayai namah]
 61. ఓం వేదార్ధ భావ తత్వ జ్ఞాయై నమః[Om Vedaardha bhaava thathwagnayai namah]
 62. ఓం లోకారాధ్యాం ఘ్రీపంకజాయై నమః[Om Lokaradhyam ghrepankajayai Namah]
 63. ఓం పరమాసంకాయై నమః[Om Paramasamkaayai Namah]
 64. ఓం కుబ్జాసుధ్వయాడ్యాయై నమః[Om Kubjasudhwayaadyaayai namah]
 65. ఓం విశాలజఘనాయై నమః[Om Vishala jaghanayai namah]
 66. ఓం పీనసుశ్రోన్యై నమః[Om penasushronyai Namah]
 67. ఓం మణిమేఖలాయై నమః[Om Manimekhalaayai Namah]
 68. ఓం ఆనందసాగరా వర్యై నమః[Om Anandhasagara varyai namah]
 69. ఓం గంభీరా భూజనాభికాయై నమః[om Gambhera bhujanabhikaayaia Namah]
 70. ఓం భాస్వతవల్లిత్రికాయై నమః[Om Bhaswathavallithrikaayai Namah]
 71. ఓం నవవల్లీరోమరాజ్యై నమః[Om Navavallie romaraajyai Namah]
 72. ఓం సుధాకుంభాయితస్థనాయై నమః[Om Sudhakumbhayithasthanaayai Namah]
 73. ఓం కల్పశాఖానిధభుజాయై నమః[Om Kalprashakhanidha bhujaayai Namah]
 74. ఓం కర్ణకుండలకాంచితాయై నమః[Om Karnakundala Kaamchithaayai Namah]
 75. ఓం ప్రవాళాంగులివిన్య స్తమయై నమః[Om Pravalaamgulivinya sthamayai Namah]
 76. ఓం హారత్నాంగులియకాయై నమః[Om Harathnamguliyakaayai Namah]
 77. ఓం కంభుకంట్యై నమః[Om Kambhukantyai Namah]
 78. ఓం సుచుం బకాయై నమః[Om Suchum Bakaayai Namah]
 79. ఓం బింబోష్ట్యై నమః[Om Bhimbhostyai Namah]
 80. ఓం కుందదంతయుతే[Om Kumdhadantha yuthe Namaha]
 81. ఓం కమనీయ ప్రభాస్వచ్చయై నమః[Om Kamneeya Prabhaswachayai Namah]
 82. ఓం చంపేయనిభనాసికాయై నమః[OM Champeyanibhanasikaayaia Namah]
 83.  ఓం యాంచికాయై నమః[OM Yaamchikaayai Namah]
 84. ఓం ఆనందార్క ప్రకాశోత్పద్మణి నమః[Om Anandarkha prakashothpadhmani namah]
 85. ఓం తాటంకశోభితాయై నమః[Om Thatanka Shobhithaayai Namah]
 86. ఓం కోటిసుర్యాగ్నిసంకాశై నమః[Om Kotisuryagni samkaayai Namah]
 87. ఓం నానాభూషణభూషితాయై నమః[Om Naana bhooshana bhooshithaayai Namah]
 88. ఓం సుగంధవదనాయై నమః[OM Sugandha vadanaayai Nama]
 89. ఓం సుభ్రవే నమః[Om Subhrave Namah]
 90. ఓం అర్ధచంద్ర లలాటకాయై నమః[Om ArdhaChandra lalaatakayai Namah]
 91. ఓం పూర్ణచంద్రాసనాయై నమః[Om PoornaChandraasanaayai Namah]
 92. ఓం నీలకుటిలాళకశోబితాయై నమః[OM Nelakutilaalaka shobhithaayai Namah]
 93. ఓం సౌందర్యసీమావిలసత్యై నమః[Om Sowndarya seema vilasthyai Namah]
 94. ఓం కస్తూరితిలకోజ్వలాయై నమః[Om Kasthuri thilakojwalayai Namah]
 95. ఓం దగద్దకాయమనోధ్యత్ మణినే నమః[Om Dagaddhakaaya Manodhyath manine Namah]
 96. ఓం భూషణ రాజితాయై నమః[OM bhooshana raajithaayai Namah]
 97. ఓం జుజ్వల్యమానసత్రరత్నదేవ్యకుటావతం సకాయై నమః[Om Jujwalya manasathra rathnadevya kutavatham sakaayai Namah]
 98. ఓం ఆత్యర్కానల తేజస్విమణీంకంజుకదారిన్యై నమః[Om Athyarkanala tejaswi maneem kamjuka dharinyai Namah]
 99. ఓం నానామణిగణాకీర్ణకాంచనాంగదభూషితాయై నమః[Om nanaamani gana keernakaamchanaam gadha bhooshithaayai Namah]
 100. ఓం కుంకుంమాగరుకస్తూరీదివ్య చందన చర్చితాయై నమః[OM Kumkumaagaru kasthuri divya chandana Charchithaayai Namah]
 101. ఓం సోచితోజ్వల విధ్తోతవిచిత్రై నమః [Om Sochitho jwala Namah ]
 102. ఓం శుభహారిణ్యై నమః[OM Shubha harinyai Namah]
 103. ఓం సర్వావయ వభూషణాయై నమః[Om Sarwavaya vabhooshanayaayai namah]
 104. ఓం శ్రీ రంగనిలయాయై నమః[Om Ranganila yayai]
 105. ఓం పూజ్యాయై నమః[Om Poojyaayai Namah]
 106. ఓం దివ్య దేవిసుసేవితాయై నమః[Om Divya devisusevithaayai Namah]
 107. ఓం శ్రీ మత్యైకోతాయై నమః[Om Sri mathyai kothaayai namah]
 108. ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యై నమః [Om Godhadevyai namah]

ఇతి శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: