శ్రీ హనుమాన్ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Hanuman Dwadasa Nama Stotram)

హనుమానంజనా సూనుః వాయుపుత్రో మహాబలహ
రామేష్టా పాల్గుణ సకః పింగాక్షో మిత విక్రమః
ఉదధిక్రమణస్చైవ సీత శోక వినాశకః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతఛ దశ గ్రీవస్య దర్పహా
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః
స్వాప్నకాలే పతేనిత్యం యాత్ర కాలే విసేషితః
తస్య మృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్

Hanumananjana sunuh vayuputhro mahabalaha
ramesta palguna sakah pingaksho mita vikramah
udadhikramanaschaiva sita shoka vinasakah
lakshmana pranadhatacha dasagrivasya darpaha
dwadasaithani namani kapindrashya mahatmanah
swapnakale patenithyam yatra kale viseshitah
thasya mruthyu bhayam naasthi sarwathra vijayi bhaveth

हनुमानंजना सुनूः वायुपुत्रो महाबलह
रामेस्टा पालगुण सकः पिंगक्षो मिता विक्रमह
उधधिक्रमनशचैवा सीता शोक विनासकः
लक्ष्मण प्राणधाताच दसग्रीवसय दर्पाहा
ध्वादसैयतानी नामानी कपीन्द्ररस्या महातमनः
स्वप्नाकाले पटेनित्यम यत्र काले विसेशितः
तस्य मृत्यु भयं नास्ति सर्वत्रा विजयी भवेत

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: