శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టకం (Sri Mangala Gowri Ashtakam)

శివోమాపరమాశక్తి రనంతా నిష్కళా మలా
శాంతామహేశ్వరీ నిత్యాశాశ్వతీ పరమా క్షరా || 1 ||

అచింత్యాకేవలా నందా శివాత్మా పరమాత్మికా
అనాది రవ్యయా శుద్ధా సర్వత్మా సర్వగా చలా || 2 ||

ఏకానేక విభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా
మహామహేశ్వరీ సత్యామహాదేవీ నిరంజనా || 3 ||

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా చ చిచ్చక్తి రతిలాలసా
తారా సర్వాత్మికా విద్‌ఆయ జ్యోతిరూపా మృతాక్షరా || 4 ||

శాంతిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాంనివృత్తి రమృతప్రదా
వ్యోమమూర్తి ర్వ్యోమమయా ద్యోమాధారాచ్యుతా మరా || 5 ||

అనాది నిధనా మోఘా కారణాత్మా నిరాకులా
ఋతప్రధమ మజా నీతిరమృతాత్మాత్మ సంశ్రయా || 6 ||

ప్రాణేశ్వరీ ప్రియతమా మహామహిషఘాతినీ
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ || 7 ||

సర్వశక్తి ర్నిరాకారా జ్యోత్స్నా ద్యౌర్మహిమాసదా
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూత మహేశ్వరీ || 8 ||

ఇతి శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టకం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: