శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టక స్తోత్రం (Sri Rajarajeshwari Ashtakam)

sri rajarajeshwari ashtaka Stotramఅంబాశాంభవి చంద్రమౌళి రబలా పర్ణా ఉమాపార్వతీ
కాళీ హైమావతీ శివాత్రిణయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనీ శుభకరీ సామ్రాజ్య లక్ష్మీప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 1 ||

అంబామోహినిదేవతా త్రిభువనీ ఆనంద సంధాయినీ
వాణీ పల్లవపాణి వేణు మురళీ గాన ప్రియలోలినీ
కళ్యాణీ ఉడురాజ బింబవదనా ధూమ్రాక్ష సంహారిణీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 2 ||

అంబానూపుర రత్నకంకణధరీ కేయూర హారావళీ
జాజీచంపక వైజయంతి లహరీ గ్రైవేయ వైరాజితా
వీణావేణు వినోద మండితకరా వీరాసనే సంస్థితా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 3 ||

అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళి బగళా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ
బ్రహ్మణీ త్రిపురాంతకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్జ్వలా
చాముండీ శ్రిత పోషజననీ దాక్షాయణీ పల్లవీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 4 ||

అంబా శూలధనుః కశాంకుధరీ అర్ధేందు బిబాధరీ
వారాహీ మధుకైటభ ప్రశమనీ వాణీరమా సేవితా
మల్లాద్యాసుర మూక దైత్యదమ్నీ మహేశ్వరీ అంబికా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 5 ||

అంబా సృష్టివినాశ పాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభితా
గాయత్రీ ప్రణవాక్ష రామృతరసః పూర్ణానుసంధీకృతా
ఓమ్కారాదినుతా సురార్చిత పదా ఉద్దండ దైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 6 ||

అంబా శాంకరి ఆగమాదివినుతా ఆర్యామహాదేవతా
యాబ్రహ్మాదిపిపేవికాంత జననీ యావై జగన్మోహినీ
య పంచ ప్రణవాది రేఫజననీ యాచిత్కళా మాలినీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 7 ||

అంబ పాలిత భక్త రాజిరనిశం అంబాష్టకం యఃపటేత్
అంబాలోక కటాక్ష వీక్షలతా ఐశ్వర్య సమృద్దితా
అంబోపాసన మంత్ర రాజపఠ నాదంత్యే చ మోక్ష ప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: