శ్రీ సాయి ప్రార్ధనాష్టకం (Sri Sai Prardahna Ashtakam)

శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాకరా
దయాసింధో సత్యస్వరూపా మాయాతమ వినాశనా || 1 ||

జాతా గోతాతీతా సిద్దా అచింత్యా కరుణాలయ
పాహిమాం పాహిమాం నాథా షిరిడీ గ్రామనివాసయా || 2 ||

శ్రీ జ్ఞానార్క జ్ఞానదాత్యా సర్వ మంగళకారికా
భక్త చిత్త మరాళ హే శరణాగత రక్షక || 3 ||

సృష్టికర్తా విరించీ తూ పాతాతూ ఇందిరావతి
జగత్రలయానేత రుద్రతో తూచ నిశ్చింతీ || 4 ||

తుజవీణే రితాకోటే టావ నాయా మహీవరీ
సర్వజ్ఞతూ సాయినాథ సర్వాంచ్యా హృదయాంతరీ || 5 ||

క్షమా సర్వపరాథాంఛీ కరానీ హేచీమాగణే
ఆభక్త సంశయాచ్యాత్యాలాటా శ్రీఘ్రనివారిణే || 6 ||

తూధేను వత్సమీతాన్హే తూ ఇందుచంద్రకాంతి మీ
స్వర్ణదీరూప త్వత్పాదా ఆదరేదా సహానమీ || 7 ||

టేవా ఆతా శిరీమాజ్యా కృపేచాకర పంజర
శోకచింతా నివారా నీ గుణూహా తవకింకరః || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: