శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (Sri Saraswathi Dwadasa nama Stotram)

శ్రీ సరస్వతి త్వయం దృష్ట్యా వీణా పుస్తకధారిణీ |
హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యాదానకరి మమ ||

ప్రధమం భారతీనామ ద్వితీయం చ సరస్వతీ |
తృతీయం శారదాదేవి చతుర్ధం హంసవాహనా ||

పంచమం జగతీ ఖ్యాతం షష్టం వాగీశ్వరీ తధా |
కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్త మష్టమం బ్రహ్మచారిణి ||

నవమం బుద్ధిధాత్రీ చ దశమం వరదాయినీ |
ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం భువనేశ్వరీ ||

బ్రాహ్మీ ద్వాదశ నామాని త్రిసంధ్యం యః పతేనరః
సర్వసిద్ధికరీ తస్య ప్రసన్నా పరమేశ్వరీ
సామే వసతు జిహ్వాగ్రే బ్రహ్మరూపా సరస్వతీ

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: