శ్రీ స్తోత్రం (Sri Stotram)

పురన్దర ఉవాచ:

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః ।
కృష్ణప్రియాయయై సతతం మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః ॥ 1 ॥
పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః ।
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమోనమః ॥ 2 ॥
సర్వసమ్పత్స్వరూపిణ్యై సర్వారాధ్యై నమో నమః ।
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః ॥ 3 ॥
కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః ।
చన్ద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే ॥ 4 ॥
సమ్పత్త్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహా దేవ్యై నమో నమః ।
నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః ॥ 5 ॥
వైకుణ్ఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే ।
స్వర్గలక్ష్మీరిన్ద్రగేహే రాజలక్ష్మీః నృపాలయే ॥ 6 ॥
గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా ।
సురభిః సాగరే జాతా దక్షిణా యజ్ఞకామినీ ॥ 7 ॥
అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే ।
స్వాహా త్వం చ హవిర్దానే కావ్యదానే స్వధా స్మృతా ॥ 8 ॥
త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసున్ధరా ।
శుద్ధసత్త్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయణా ॥ 9 ॥
క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా శారదా శుభా ।
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా ॥ 10 ॥
యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకమ్ ।
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా ॥ 11 ॥
సర్వేషాం చ పరా మాతా సర్వబాన్ధవరూపిణీ ।
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ ॥ 12 ॥
యథా మాతా స్తనాన్ధానాం శిశూనాం శైశవే సదా ।
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతః ॥ 13 ॥
మాతృహీనస్స్తనాన్ధస్తు స చ జీవతి దైవతః ।
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ ॥ 14 ॥
సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవామ్బికే ।
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్యం సనాతనీ ॥ 15 ॥
అహం యావత్త్వయా హీనః బన్ధుహీనశ్చ భిక్షుకః ।
సర్వసమ్పద్విహీనశ్చ తావదేవ హరిప్రియే ॥ 16 ॥
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మం చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్ ।
ప్రభావం చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ ॥ 17 ॥
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమేవ చ ।
ఇత్యుక్త్వా చ మహేన్ద్రశ్చ సర్వేః సురగణైః సహ ॥ 18 ॥
ప్రణనామ సాశ్రునేత్రో మూర్ధ్నా చైవ పునః పునః ।
బ్రహ్మా చ శఙ్కరశ్చైవ శేపో ధర్మశ్చ కేశవః ॥ 19 ॥
సర్వే చక్రుః పరీహారం సురార్థే చ పునః పునః ।
దేవేభ్యశ్చ వరం దత్వా పుష్పమాలాం మనోహరమ్ ॥ 20 ॥
కేశవాయ దదౌ లక్ష్మీః సన్తుష్టా సురసంసది ।
యయుర్దేవాశ్చ సన్తుష్టాః స్వం స్వ స్థానం చ నారద ॥ 21 ॥
దేవీ యయౌ హరేః స్థానం దృష్ట్వా క్షీరోదశాయినః ।
యయుశ్చైవ స్వగృహం బ్రహ్మేశానౌ చ నారద ॥ 22 ॥
దత్త్వా శుభాశిషం తౌ చ దేవేభ్యః ప్రీతిపూర్వకమ్ ।
ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం త్రిసన్ధ్యం చ పఠేన్నరః ॥ 23 ॥
కువేరతుల్యః స భవేద్రాజరాజేశ్వరో మహాన్ ।
పఞ్చలక్షజపేనైవ స్తోత్రసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్ ॥ 24 ॥
సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేన్మాసమేకం తు సన్తతమ్ ।
మహాసుఖీ చ రాజేన్ద్రో భవిష్యతి న సంశయః ॥ 25 ॥

ఇతి శ్రీ దేవీభాగవతే మహాపురాణే నవమస్కన్ధే ద్విచత్వారింశోధ్యాయః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: