శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశ నామ స్తోత్రం (Sri Subramanya Shodasa nama stotram)

షడ్వక్త్రం, శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం  |
శక్తిం వజ్ర మధో త్రిశూల మభయం కేటం ధనుహ్ స్వస్తికం ||

పాశం కుక్కుట మంకుశంచ వరదం దౌబిర్దదానం సదా |
ధ్యాయే దీప్సిత సిద్ధిదిం శివసుతం స్కందం సురారాధితం ||

సుబ్రహ్మణ్య ప్రాణమామ్యహం సర్వజ్ఞ సర్వదా సదా |
అభీష్ట ఫల స్థిత్యర్ధం ప్రవక్షై నామషోడశం ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: