శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం (Sri Subramanya Pancharatna Stotram)

షడాననం చందన లేపితాంగం మహారసం దివ్యమయూర వాహనం
రుత్రస్య సూనం సురలోకనాథం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 1 ||

జాజ్వాల్యమానం సురబృంద వందం కుమారధారాతట మందిరస్తం
కందర్ప రూపం కమనీయగాత్రం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

ద్విషట్ భుజం ద్వాదశ దివ్య నేత్రం త్రయితనుం శూలమశిందధానం
శేషావతారం కమనీయ రూపం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

సురారిగ్హ్నో రాహవ శోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారం
సుధారశక్త్యా యుధ శోభిహస్తం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

ఇష్టార్ద సిద్ధిప్రద మీశ పుత్రం మిస్టాన్నదం భూసుర కామదేనుం
గంగోధ్భవం సర్వజనానుకూలం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!