Home » Archives for January 2019

Month: January 2019

Sri Sai Baba Mahima Stotram

శ్రీ సాయిబాబా మహిమ స్తోత్రం (Sri Sai Baba Mahima Stotram) సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౧ || భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన...

Pradosha Stotra Ashtakam

ప్రదోష స్తోత్రాష్టకం (Pradosha Stotra Ashtakam) సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || 1 || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే...

Siva Mangala Ashtakam

శివ మంగళాప్టకము (Siva Mangala Ashtakam) భవాయ చంద్రచూడాయు, నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాల కాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్‌ వృషారూఢాయ భీమాయ, వ్యాఘ్ర చర్మాంబరాయ చ పశూనాంపతయే తుభ్యం, గౌరీ కాంతాయ మంగళమ్‌ భస్మోధూళిత దేహోయ వ్యాళ యజ్ఞోపవీతినే రుద్రాక్షమాలా భూషాయ,...

Sri Dandapani Ashtakam

శ్రీ దండపాణి అష్టకం (Sri Dandapani Ashtakam) రత్నగర్భాంగజోద్భూత పూర్ణభద్రసుతోత్తమ। నిర్విఘ్నం కురు మే యక్ష కాశివాసం శివాప్తయే॥ 1 ॥ ధన్యో యక్షః పూర్ణభద్లో ధన్యా కాంచనకుండలా। యయోర్జఠరపీఠేఽభూ ర్దండపాణే మహామతే॥ 2 ॥ జయ యక్షపతే ధీర! జయ పింగలలోచన। జయ...

Sri Siva Kavacham

శ్రీ శివ కవచం (Sri Siva Kavacham) అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా | ఓం బీజమ్ | నమః శక్తిః | శివాయేతి కీలకమ్ | మమ...

Sri Anjaneya Bhujanga Stotram

ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం (Sri Anjaneya Bhujanga Stotram) ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీత శౌర్యం తుషారాద్రి ధైర్యమ్ | తృణీభూత హేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్త మిత్రమ్ || ౧ || భజే పావనం భావనా నిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్...

Vaidyanatha Ashtakam

వైద్యనాథాష్టకము (Vaidyanatha Ashtakam) శ్రీ రామ సౌమిత్రి జటాయు వేద షడాననాదిత్య కుజార్చితయ శ్రీ నీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీ వైద్యనాథాయ నమశ్శివాయ || 1 || గంగా ప్రవాహేందు జటాధరయ త్రిలోచనాయ స్మర కాల హంత్రే సమస్త దేవైరపి పూజితాయ శ్రీ వైద్యనాథాయ...

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple, Mattapalli

శ్రీ మట్టపల్లి లక్ష్మీనృసింహ స్వామి ( Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple, Mattapalli) పదకొండు వందల సంవత్సరాల క్రితం మట్టపల్లికి ఎదురుగా కృష్ణానదికి అవతల ఒడ్డున తంగెడ అనే గ్రామం వుండేది. ఆ ఊరిలో మాచిరెడ్డి అనే మోతుబరి రైతు...

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం (Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram) శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవః సనాతనః | వాసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః || ౧ || శ్రీవత్సకౌస్తుభధరో యశోదావత్సలో హరిః | చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాంబుజాయుధః || ౨ ||...

Sri Devi Ashtottara Shathanamavali

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Devi Ashtottara Shathanamavali) ఓం అనాధ్యాయై నమః ఓం అక్షుభ్జాయై నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం అనలప్రభావాయై నమః ఓం అద్యా యై నమః ఓం అపద్దారిణ్యై నమః ఓం ఆదిత్యమండలగతాయైనమః ఓం...