ఇంద్ర కృత మానసా దేవి స్తోత్రం (Indra Kruta Manasa Devi Stotram)

దేవీ త్వాం స్తోతు మిచ్చామి స్వాధీనం ప్రవరామ్ వరామ్ |
పారత్‌పారాం ప చ పరమాం నహి స్టోతుం క్షమో ధూనా ||

స్తోత్రానామ్ లక్షణం  వేదే స్వభావాఖ్యాన తత్ప రమ్ |
న క్షమః ప్రకృతేవక్తూమ్ గుణానామ్ గణనం తవ ||

సుద్దసత్వ స్వరూపా త్వమ్ కోపహింసా వివర్జితా |
న చ  శక్తో  మునిస్తేన త్యక్తుo యాం చ కృతా యతః ||

త్వం మయా పూజితా సాద్వి జననీ మేయథో ధీతహ |
దయారూపా  చ భగినీ క్షమా రూపా యథా ప్రసూమ్ ||

త్వయా మే రక్షితా ప్రాణాః పుత్ర దారాః సురేశ్వరీ |
అహం కరోమి త్వత్పూజామ్ ప్రీతిశ్చ వర్ధతాం సదా  ||

నిత్యా యధ్యపి పూజ్యా త్వం సర్వత్ర జగదంబికే  |
తథాపి తవ పూజాం చ వర్ధయా మి సురేశ్వరీ ||

యే త్వా మాషాడ సంక్రాంత్యామ్ పూజ యిష్యంతి భక్తితహ |
పంచమ్యాం మానసాఖ్యాయ మాసాంతే వా దినే దినే ||

పుత్రపౌత్రాదయః తేషామ్ వర్దితే చ ధనాని వై |
యశస్వినః కీర్తి మంతో విధ్యావంతో  గుణాన్వితాః ||

యే త్వామ్ న పూజాశ్యంతి నిందం త్యజ్ఞాన తో జనాః  |
లక్ష్మి హీనా భవిష్యన్తీ తేషామ్ నాగభయం సదా  ||

త్వమ్ స్వయం  సర్వలక్ష్మీశ్చ  వైకుంటే  కమలాలయా |
నారాయణాంశో భగవాన్ జరత్కారు మునీశ్వరః  ||

తపసా తేజసా వా పిచ మానసా  సన్నుతే  పివా |
అస్మాకం రక్షణాయైవ తేన త్వమ్  మనసాబిదా ||

మానసాదేవి  శక్త్యాత్వమ్  స్వాత్మనా సిద్ధ యోగినీ |
తేన త్వమ్ మానసా దేవీ పూజితా వందితా భవ ||

యే భక్త్యా మానసా దేవ్యాహ్ పూజయం త్య నిశం భృశం |
తేన త్వామ్ మానసా దేవీం ప్రవదంతి మనీషిణః  ||

సత్య స్వరూప దేవీ  త్వామ్ శశ్వత్  సత్య నిషేవణాత్ |
యో హి త్వామ్ భావయే  నిత్యం  సత్వామ్ ప్రాప్నోతి తత్పరః  ||

Related Posts

4 Responses

 1. Rajkumar

  sir im advised to read sri manasa devi stotram to get a job. but i find many mantras and stotras of sri manasa devi in google search. could you send me the relavent stotram in telugu to me through mail.

  Reply
  • vamsichand

   Go for indra krutha manasa devi stotram. You will definitely get job and also daily recite manasa devi maha mantram 108 times it will ensure you all works to be done.

   Reply
   • vamsichand

    Its your pleasure to create a site for telugu people to know something and me too benefited by manasadevi asttothrasatha namavali and indra krutha manasa devi stotram which i did nt get any were. THANKING YOU SIR

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!