మహా శివ రాత్రి రోజు రాత్రి పూట జపించవలసిన మంత్రాలు(Mahasivarathri Mantras- Chant Powerful Mantras at Great sivaratri Night)

భయం నిర్మూలించడానికి శివ మంత్రం (Siva Mantra to Eradicate Fear)

ఓం నమః శివాయ ||

om Namah Sivaaya ||

శివుని దీవెనలు కోసం-రుద్ర మంత్రం (Mantra for Blessings of Lord Siva)

ఓం నమో భగవతె రుద్రాయ ||

Om Namo bhagavathe rudraya ||

ఏకాగ్రత పెరగడానికి- శివ ద్యాన మంత్రం (Siva mantra for increasing concentration)

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మాహదెవాయ ధీమహి
తన్నొ రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaaya Dhimahi Thanno Rudhrah Prachodhayath ||

దీర్ఘాయువు పెరగడానికి- మహామృత్యుంజయ మంత్రం ( To increase Longevity- Mruthyumjaya Mantra)

ఓం! త్రయంబకం యజామహే ||
సుగంధిం- పుష్టివర్ధనం ||
ఊర్వరుకమివా బందనన్ ||
మృత్యోర్ ముక్షియ మమృతత్ ||

Om! Thrayambakam Yajamahe ||
Sugamdhim- Pushtivardhanam ||
Oorwarukamivaa Bamdhanan ||
Mruthyor Mukshiya Mamruthath ||

ఆరోగయ్యం మరియు సంపదా  పెరగడానికి- శివ మంత్రం (Siva Mantra to increase Health & Wealth)

కర్పూరగౌరవం కరుణావతారం సంసారసారమ్ బుజగేంద్రహారమ్ |
సదావసంతం హృదయారవిందే భవం భవానిసహితం నమామి ||

Karpuragouravam Karunaavatharam Samsaaram Bhugemdhrahaaram |
Sadhaavasamtham Hrudhayaarvimdhe Bhavam Bhavanihitham Namaami ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!