శివ ప్రాతః స్మరణం (Shiva Pratah Smarana Stotram)

parameshwaraప్రాతః స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం
గంగాధరం వృషభవాహన మంబికేశం  || 1 ||
ఖట్వాంగ శూల వరదాభయ హ సమీశం
సంసార రోగహరమౌషధమద్వితీయం || 2 ||
ప్రాతర్నమామి గిరీశం గిరిజార్ధ దేహం
సర్గస్థితి ప్రళయకారణ మాదిదేవం || 3 ||
విశ్వేశ్వరం విజిత విశ్వ మనోభిరామం
సంసార రోగహర మౌషధమద్వితీయం ||4||
ప్రాతర్భజామి శివమేక మనంత మాద్యం
వేదాంత వేద్యమనఘం పురుషం మహాంతం || 5 ||
నామాదిభేదరహితం షడ్భావ శూన్యం
సంసార రోగహరమౌషధమద్వితీయం || 6 ||
ప్రాతః సముత్థాయ శివం విచింత్య శ్లోకత్రయం యే సుదినం పఠంతి!
తే దుఃఖజాతం బహుజన్మ సంచితం హిత్వాపదం యాంతి తదేవ శంభో!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: