స్కందోత్పత్తి(సుబ్రహ్మణ్య) (Skandothpathi)

1. తప్యమానే తపో దేవే దేవాస్సర్షిగణాః పురా |
సేనాపతిమ్ అభీప్సంతః పితామహముపాగమన్||

kukke-subrahmanya-karnataka

2. తతో బ్రువన్ సురాస్సర్వే భగవంతం పితామహమ్ |
ప్రణిపత్య సురాస్సర్వే సేంద్రాస్సాగ్ని పురోగమాః||
3. యో నస్సేనాపతిర్దేవ దత్తో భాగవతా పురా| 
తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా||
4. యదత్రానంతరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా|
సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హాయ్ నః పరమా గతిః||
5. దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వలోక పితామహః|
సాంత్వయాన్ మధురైర్వాక్యైః త్రిదశానిదమబ్రవీత్||
6. శైలపుత్ర్యా యదుక్తం తత్ న ప్రజా స్సంతు పత్నిషు|
తస్యా వచనమక్లిష్టం సత్యమేతన్న సంశయః||
7. ఇయమాకాశగా గంగా యస్యాం పుత్త్రం హుతాశనః|
జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిమరిందమమ్||
8. జ్యేష్టా శైలేంద్ర దుహితా మానయిష్యతి తత్సుతమ్|
ఉమాయాస్తద్బహుమతం భవిష్యతి న సంశయః||
9. తచ్చ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునందన|
ప్రణిపత్య సురా స్సర్వే పితామహమపూజయన్||
౧౦. తే గత్వా పర్వతం రామ కైలాసం ధాతుమండితమ్|
అగ్నిం నియోజయామాసుః పుత్రార్థం సర్వదేవతాః||
౧౧. దేవకార్యమిదం దేవా సంవిధత్స్వ హుతాశన|
శైలపుత్ర్యాం మహాతేజో గంగాయాం తేజ ఉత్సృజ||
12. దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గంగామభ్యేత్య పావకః|
గర్భం ధారయ వై దేవి దేవతానాం ఇదం ప్రియమ్||
౧౩. తస్యతద్వచనం శృత్వా దివ్యం రూపమధారయత్|
దృష్ట్వా తన్మహిమానం శ సమంతాదవకీర్యత||
౧౪. సమంతతస్తదా దేవీం అభ్యషించత పావకః|
సర్వస్రోతా౦సి పూర్ణాని గంగాయా రఘునందన||
౧౫. తమువాచ తతో గంగా సర్వ దేవా పురోహితం|
అశక్తా ధారణే దేవా తవ తేజస్సముద్ధతం||
దాహ్యమానాగ్నినా తేన సంప్రవ్యథిత చేతనా!!
౧౬. అథాబ్రవీదిదం గంగం సర్వదేవ హుతాశనః|
ఇహ హైమవతే పాదే గర్భోయం సన్నివేశ్యతామ్||
౧౭. శ్రుత్వా త్వగ్నివచో గంగా తమ్ గర్భమతి భాస్వరం|
ఉత్ససర్జ మహాతేజః స్రోతోభ్యో హాయ్ తదానఘ||
౧౮. యదస్యా నిర్గతం తస్మాత్ తప్తజాంబూనదప్రభం||
౧౯. కాంచనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యమమలం శుభం|
తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యాదేవాభ్యజాయత||
౨౦. మలం తస్యా భవత్ తత్ర త్రపుసీసకమేవ చ|
తదేతద్ధరణీం ప్రాప్య నానాధాతురవర్ధత||
౨౧. నిక్షిప్తమాత్రే గర్భే టు తేజోభిరభిరంజితం|
సర్వం పర్వత సన్నద్ధం సౌవర్ణమభవద్వనమ్||
౨౨. జాత రూపమితి ఖ్యాతం తదాప్రభ్రుతి రాఘవ|
సువర్ణం పురుష వ్యాఘ్ర హుతాశన సమప్రభం||
తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాంచనం||
౨౩. త౦ కుమారం తతో జాతం సేంద్రా స్సహమరుద్గణాః!
క్షీరసంభావనార్థాయ కృత్తికా స్సమయోజయన్||
౨౪. తాః క్షీరం జాతమాత్రస్య కృత్వా సమయముత్తమం!
దదుః పుత్త్రోయ మస్మాకం సర్వాసామితినిశ్చితాః||
౨౫. తతస్తు దేవతా స్సర్వాః కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్||
పుత్త్రస్త్రైలోక్యవిఖ్యాతో భవిష్యతి న సంశయః||
౨౬. తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భపరిస్రవే|
స్నాపయన్ పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథానలమ్||
౨౭. స్కంద ఇత్యబ్రువన్ దేవాః స్కన్నం గర్భపరిస్రవాత్|
కార్తికేయ౦ మహాభాగం కాకుత్స్థ జ్వలనోపమమ్||
౨౮. ప్రాదుర్భూతం తతః క్షీరం కృత్తికా నామనుత్తమమ్|
షన్ణా౦ షడాననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయః||
౨౯. గృహీత్వా క్షీరమేకాహ్నా సుకుమారవపుస్తాదా|
అజయత్ స్వేన వీర్యేణ దైత్యసైన్యగణాన్ విభుః||
౩౦. సురసేనాగణపతిం తతస్తమతులద్యుతిం|
అభ్యషించన్ సురగణాః సమేత్యాగ్ని పురోగమాః||
31. ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరోభిహితో మయా|
కుమారసంభవశ్చైవ ధన్యః పుణ్యస్తథైవ చ||
౩౨. భక్తశ్చ యః కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః|
ఆయుష్మాన్ పుత్త్ర పౌత్త్రైశ్చ స్కందసాలోక్యతాం వ్రజేత్||
ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్త త్రి౦శస్సర్గః!!

గర్భవతులు విన్నా, చదివినా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు కలిగిన పుత్రులు కలుగుతారు.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!