శ్రీ దశమహావిద్యా కవచం (Sri Dasa Mahavidya Kavacham)

ఓం ప్రాచ్యా రక్షతుమే తారా కామ రూపానివాశిని
ఆగ్నేయాం షోడశి పాతు యాం యాం ధూమావతి స్వయం || 1 ||

నిరరుత్యం భైరవీ పాతు వారున్యాం భువనేశ్వరి
వాయువ్యం సతతం పాతు చిన్నమాస్తా మహేశ్వరి || 2 ||

కౌబెర్యాంపాతు మే దేవీ శ్రీ విద్యా భగళాముఖి
ఐశాన్యాం పాతు మే దేవీ మహాత్రిపురసుందరి || 3 ||

ఊర్ధ్వతు రక్షతు మే విద్యా మాతంగి పీట వాసిని
సర్వతః పాతు మే నిత్యం కామాఖ్యే కాళికా స్వయం || 4 ||

బ్రహ్మరూపా మహా విద్యా సర్వవిద్యా మఈస్వయం
శీర్షి: రక్షతు మే దుర్గా బాలం శ్రీ బగేహిని || 5 ||

త్రిపురా భూయుగే పాతు శర్వాణి పాతు నాశకాం
చక్షు:శీం చండికాం పాతు శ్రోతే నీల సరస్వతీ || 6 ||

ముఖం సౌమ్య ముఖీం పాతు గ్రీవాం రక్షతు పార్వతీ
జిహ్వం రక్షతు మే దేవీ జిహ్వాల రణభీషణ || 7 ||

వాక్దేవి వదనం పాతు వక్షః పాతు మహేశ్వరీ
బాహుం బుజం మాహా పాతు కరామ్గుళీ సులేశ్వరి || 8 ||

పృష్టతః పాతు భీమాస్యా కట్యాం దేవీ దిగంబరీ
ఉదరం పాతు మే నిత్యం మహావిద్యాం మహోదరీ || 9 ||

ఉగ్రతారా మహాదేవీ జంగోరు పరిరక్షతు
గుదం ముష్కంచ మేడ్రమ్చనాభించ సురసుందరీ || 10 ||

పాధాంగుళీ సదాపాతు భవానీ త్రిదసేశ్వరి
రక్త మాంస అస్తి మధ్యా ఆదిన్ దేవీ శవాసన || 11 ||

మహాభాయేషు ఘోరేషు మహాభయ నివారిణీ
పాతు దేవీ మహా మాయా కామాఖ్యా పీట వాసినీ || 12 ||

రక్షా హీనంతు యస్థానం కవచే నాపివర్జితం
తత్సర్వ సర్వదా పాతు సర్వ రక్షణ కారిణీ || 13 ||

ఇతి శ్రీ దశమహా విద్యా కవచం సంపూర్ణం

श्री दशमहाविद्या कवचम्

॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥

॥ विनियोगः ॥
ॐ अस्य श्रीमहाविद्याकवचस्य श्रीसदाशिव ऋषिः उष्णिक् छन्दः
श्रीमहाविद्या देवता सर्वसिद्धीप्राप्त्यर्थे पाठे विनियोगः ।

॥ ऋष्यादि न्यासः ॥
श्रीसदाशिवऋषये नमः शिरसी उष्णिक् छन्दसे नमः मुखे
श्रीमहाविद्यादेवतायै नमः हृदि सर्वसिद्धिप्राप्त्यर्थे
पाठे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ।

॥ मानसपुजनम् ॥
ॐ पृथ्वीतत्त्वात्मकं गन्धं श्रीमहाविद्याप्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः ।
ॐ हं आकाशतत्त्वात्मकं पुष्पं श्रीमहाविद्याप्रीत्यर्थे समर्पयामि नमः ।
ॐ यं वायुतत्त्वात्मकं धूपं श्रीमहाविद्याप्रीत्यर्थे आघ्रापयामि नमः ।
ॐ रं अग्नितत्त्वात्मकं दीपं श्रीमहाविद्याप्रीत्यर्थे दर्शयामि नमः ।
ॐ वं जलतत्त्वात्मकं नैवेद्यं श्रीमहाविद्याप्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः ।
ॐ सं सर्वतत्त्वात्मकं ताम्बूलं श्रीमहाविद्याप्रीत्यर्थे निवेदयामि नमः।

अथ श्री महाविद्याकवचम्
ॐ प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूपनिवासिनी ।
आग्नेय्यां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयम् ॥ १॥
नैरृत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी ।
वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी ॥ २॥

कौबेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ।
ऐशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुन्दरी ॥ ३॥
ऊर्ध्वं रक्षतु मे विद्या मातङ्गीपीठवासिनी ।
सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयम् ॥ ४॥

ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयम् ।
शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्रीभवगेहिनी ॥ ५॥
त्रिपुरा भ्रुयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकाम् ।
चक्षुषी चण्डिका पातु श्रोत्रे निलसरस्वती ॥ ६॥

मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती ।
जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वाललनभीषणा ॥ ७॥
वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी ।
बाहू महाभुजा पातु कराङ्गुलीः सुरेश्वरी ॥ ८॥

पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगम्बरी ।
उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी ॥ ९॥
उग्रतारा महादेवी जङ्घोरू परिरक्षतु ।
उग्रातारा गुदं मुष्कं च मेढ्रं च नाभिं च सुरसुन्दरी ॥ १०॥

पादाङ्गुलीः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी ।
रक्तमांसास्थिमज्जादीन् पातु देवी शवासना ॥ ११॥
महाभयेषु घोरेषु महाभयनिवारिणी ।
पातु देवी महामाया कामाख्यापीठवासिनी ॥ १२॥

भस्माचलगता दिव्यसिंहासनकृताश्रया ।
पातु श्रीकालिकादेवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा ॥ १३॥
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं कवचेनापि वर्जितम् ।
तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी ॥ १४॥

इति श्री दश महाविद्या कवचम् सम्पूर्णम

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: