శ్రీ దత్త హృదయము (Sri Datta Hrudayam)

దత్త స్సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం  నిరామయం
హరిం శివం మహాదేవం సర్వభుతోపకారకం || ౧ ||

నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థత్యోంతకారణం
నిరాకారంచ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదం || 2 ||

అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం జనార్దనం
ద్రాం బీజం వరదం శుద్ధం మ్రీం బీజేన సమన్వితం || 3 ||

త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామావతిమౌళికం
రామం రామాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాసనం || ౪ ||

దిగంబరం నాగాహారం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం
భస్మగంధాదిలిప్తాంగం మయాముక్తం జగత్పతిం || 5 ||

నిర్గుణంచ గుణోపేతం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరం
ధ్యాత్వా దేవం మహాత్మానం విశ్వవంద్యం ప్రభుం గురుం || 6 ||

కిరీటకుండలాభ్యాంచ యుక్తం రాజీవలోచనం
చంద్రానుజం చంద్రవక్త్రం రుద్రం ఇంద్రాదివందితం || 7 ||

నారాయణవిరూపాక్ష దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే
అనంత కమలాకాంత ఔదుంబరరస్థిత ప్రభో || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!