శ్రీ ధనదాదేవి స్తోత్రం (Sri Dhanadha devi stotram)

నమః సర్వ స్వరూపేచ సమః కళ్యాణదాయికే |
మహా సంపత్ ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే||

మహా భోగప్రదే దేవి ధనదాయై ప్రపూరితే |
సుఖ మోక్ష ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

బ్రహ్మ రూపే సదానందే సదానంద స్వరూపిణి |
దృత సిద్ధి ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

ఉద్యత్ సూర్య ప్రకాశా భేఉద్య దాదిత్య మండలే |
శివతత్త్వం ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

విష్ణు రూపే విశ్వమతే విశ్వపాలన కారిణి |
మహాసత్వ గుణే నంతే ధనదాయే నమోస్తుతే||

శివరూపే శోవానందే కారణానంద విగ్రహే |
విశ్వ సంహార రూపేచ ధనదాయై నమోస్తుతే||

పంచతత్త్వ స్వరూపేచ పంచాశద్వర్ణదర్శితే |
సాధకాభీష్టదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: