శ్రీ గోవర్ధన అష్టకం (Sri Govardhana Ashtakam)

గుణాతీతం పరం బ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్
గోకులానందదాతారం, వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 1 ||

గోలోకాధిపతి కృష్ణ విగ్రహం పరమేశ్వరమ్
చతుష్పాదార్థదం నిత్యం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 2 ||

నానా జన్మకృతం పాపం దాహేత్తూలం హతాశనః
కృష్ణ భక్తిప్రదం శశ్వద్వందే వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 3 ||

సదానందం సదావంద్యం సదా సర్వార్ధసాధనమ్
సాక్షిణం సకలాధారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 4 ||

సురూపం స్వస్తికాసీనం సునాసాగ్రం కృతేక్షణమ్
ధ్యాయంతం కృష్ణ కృష్ణేతి వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 5 ||

విశ్వరూపం ప్రజాధీశం పల్లవీపల్లవప్రియమ్
విహ్వల ప్రియమాత్మానం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 6 ||

ఆనందక్రుత్సురాధీశక్హ్ర్ త సంభారభోజనమ్
మహేమద్ద్రమదహంతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 7 ||

కృష్ణ లీలారసావిష్టం కృష్ణాత్మానాం కృపాకరమ్
కృష్ణానన్దప్రదం సాక్షాద్వందే వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 8 ||

గోవర్ధనాష్టకమిదం య : పఠేద్భక్తిసంయుత:
తన్నేత్రగోచరో యాతి కృష్ణో గోవర్ధనేశ్వర:  || 9 ||

ఇదం శ్రీ మద్ఘనస్యామనందనస్య మహాత్మనః
జ్ఞానినో జ్ఞాని రామస్య కృతి ర్విజయతేతరామ్ || 10 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: