శ్రీ కంచి కామాక్షీ స్తోత్రమ్ (Sri Kanchi Kamakshi Stotram)

కాంచినూపురరత్నకఙ్కణలసత్కేయూరహారోజ్జ్వలాం
కాశ్మీరారుణకఞ్చుకాఞ్చితకుచాం కస్తూరికాచర్చితామ్ ।
కల్హారాఞ్చితకల్పకోజ్జ్వలముఖీం కారుణ్యకల్లోలినీం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౧॥

కామారాతిమనఃప్రియాం కమలభూసేవ్యాం రమారాధితాం
కన్దర్పాధికదర్పదానవిలసత్సౌన్దర్యదీపాఙ్కురామ్ ।
కీరాలాపవినోదినీం భగవతీం కామ్యప్రదానవ్రతాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౨॥

కాదమ్బప్రమదాం విలాసగమనాం కల్యాణకాఞ్చీరవాం
కల్యాణాచలపాదపద్మయుగలాం కాన్త్యా స్ఫురన్తీం శుభామ్ ।
కల్యాణాచలకార్ముకప్రియతమాం కాదమ్బమాలాశ్రియం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౩॥

గన్ధర్వామరసిద్ధచారణవధూధ్యేయాం పతాకాఞ్చితాం
గౌరీం కుఙ్కుమపఙ్కపఙ్కితకుచద్వన్ద్వాభిరామాం శుభామ్ ।
గమ్భీరస్మితవిభ్రమాఙ్కితముఖీం గఙ్గాధరాలిఙ్గితాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౪॥

విష్ణుబ్రహ్మముఖామరేన్ద్రవిలసత్కోటీరపీఠస్థలాం
లాక్షారఞ్జితపాదపద్మయుగలాం రాకేన్దుబిమ్బాననామ్ ।
వేదాన్తాగమవేద్యచిన్త్యచరితాం విద్వజ్జనైరావృతాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౫॥

మాకన్దద్రుమమూలదేశమహితే మాణిక్యసింహాసనే
దివ్యాం దీపితహేమకాన్తినివహాం వస్త్రావృతాం తాం శుభామ్ ।
దివ్యాకల్పితదివ్యదేహభరితాం దృష్టిప్రమోదార్పితాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౬॥

ఆధారాదిసమస్తచక్రనిలయామాద్యన్తశూన్యాముమాం
ఆకాశాదిసమస్తభూతనివహాకారామశేషాత్మికామ్ ।
యోగీన్ద్రైరపి యోగినీశతగణైరారాధితామమ్బికాం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౭॥

హ్రీఙ్కారప్రణవాత్మికాం ప్రణమతాం శ్రీవిద్యవిద్యామయీం
ఐం క్లీం సౌం రుచి మన్త్రమూర్తినివహాకారామశేషాత్మికామ్ ।
బ్రహ్మానన్దరసానుభూతిమహితాం బ్రహ్మప్రియంవాదినీం
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౮॥

సిద్ధానన్దజనస్య చిన్మయసుఖాకారాం మహాయోగినీం
మాయావిశ్వవిమోహినీం మధుమతీం ధ్యాయేత్ శుభాం బ్రాహ్మణీమ్ ।
ధ్యేయాం కిన్నరసిద్ధచారణవధూ ధ్యేయాం సదా యోగిభిః
కామాక్షీం కలయామి కల్పలతికాం కాఞ్చీపురీదేవతామ్ ॥ ౯॥

కామారికామాం కమలాసనస్థాం
కామ్యప్రదాం కఙ్కణచూడహస్తాం ।
కాఞ్చీనివాసాం కనకప్రభాసాం
కామాక్షిదేవీం కలయామి చిత్తే ॥ ౧౦॥

ఇతి శ్రీ కాంచి కామాక్షీస్తోత్రం సంపూర్ణం।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: