శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (నారద రచితం)

Sri Krishnaవందే నవఘనశ్యామం పీతకౌశేయవాససమ్ |
సానందం సుందరం శుద్ధం శ్రీకృష్ణం ప్రకృతేః పరమ్ || 1 ||

రాధేశం రాధికాప్రాణవల్లభం వల్లవీసుతమ్ |
రాధాసేవితపాదాబ్జం రాధావక్షఃస్థలస్థితమ్ || 2 ||

రాధానుగం రాధికేష్టం రాధాపహృతమానసమ్ |
రాధాధారం భవాధారం సర్వాధారం నమామి తమ్ || ౩ ||

రాధాహృత్పద్మమధ్యే చ వసంతం సతతం శుభమ్ |
రాధాసహచరం శశ్వద్రాధాజ్ఞాపరిపాలకమ్ || 4 ||

ధ్యాయంతే యోగినో యోగాన్ సిద్ధాః సిద్ధేశ్వరాశ్చ యమ్ |
తం ధ్యాయేత్ సతతం శుద్ధం భగవంతం సనాతనమ్ || 5 ||

సేవంతే సతతం సంతోఽశేషబ్రహ్మేశసంజ్ఞికాః |
సేవంతే నిర్గుణం బ్రహ్మ భగవంతం సనాతనమ్ || 6 ||

నిర్లిప్తం చ నిరీహం చ పరమాత్మానమీశ్వరమ్ |
నిత్యం సత్యం చ పరమం భగవంతం సనాతనమ్ || 7 ||

యం సృష్టేరాదిభూతం చ సర్వబీజం పరాత్పరమ్ |
యోగినస్తం ప్రపద్యంతే భగవంతం సనాతనమ్ || 8 ||

బీజం నానావతారాణాం సర్వకారణకారణమ్ |
వేదవేద్యం వేదబీజం వేదకారణకారణమ్ || 9 ||

యోగినస్తం ప్రపద్యంతే భగవంతం సనాతనమ్ |
ఇత్యేవముక్త్వా గంధర్వః పపాత ధరణీతలే || 10 ||

నమామ దండవద్భూమౌ దేవదేవం పరాత్పరమ్ |
ఇతి తేన కృతం స్తోత్రం యః పఠేత్ ప్రయతః శుచిః || 11 ||

ఇహైవ జీవన్ముక్తశ్చ పరం యాతి పరాం గతిమ్ |
హరిభక్తిం హరేర్దాస్యం గోలోకే చ నిరామయః || 12 ||

పార్షదప్రవరత్వం చ లభతే నాఽత్ర సంశయః || 13 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: