శ్రీ నవదుర్గా స్తోత్రం (Sri Nava Durga Stotram)

శైలపుత్రీ దేవీ :
వన్దే వాఞ్ఛితలాభాయ చన్ద్రార్ధకృతశేఖరామ్ ।
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ ॥

బ్రహ్మచారిణీ దేవీ :
దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలాకమణ్డలూ ।
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ॥

చంద్రఘంఠా దేవీ:
పిణ్డజప్రవరారూఢా చణ్డకోపాస్త్రకైర్యుతా ।
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చన్ద్రఘణ్టేతి విశ్రుతా ॥

కూష్మాండా దేవీ:
సురాసమ్పూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ ।
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాణ్డా శుభదాస్తు మే ॥

స్కందమాతా దేవీ:
సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా ।
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కన్దమాతా యశస్వినీ ॥

కాత్యాయనీ దేవీ :
చన్ద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా ।
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాదేవీ దానవఘాతినీ ॥

కాళరాత్రి దేవీ :
ఏకవేణీ జపాకర్ణపూరా నగ్నా ఖరాస్థితా ।
లమ్బోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ ॥
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకణ్టకభూషణా ।
వర్ధనమూర్ధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయఙ్కరీ ॥

మహాగౌరీ దేవీ :
శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతామ్బరధరా శుచిః ।
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా ॥

సిద్ధిదాత్రి దేవీ :
సిద్ధగన్ధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి ।
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: