శ్రీ నవదుర్గా స్తుతి (Sri Nava Durga Stuti)

ప్రధమం శైలపుత్రీ చ, ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణి
తృతీయం చంద్రఘంటేతి, కూష్మాండేతి చతుర్ధకం |
పంచమం స్కందమాతేతి, షష్టం కాత్యాయనీతి చ
సప్తమం కాళ రాత్రీ చ, మహాగౌరీతి చాష్టమం |
నవమం సిద్ధిదా ప్రోక్తా, నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః ||
ఇతి నవదుర్గా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Pradhamam sailaputhri cha, dwitheeyam brahmachariṇi
thr̥utiyam chandraghaṇṭethi, kuṣhmaṇḍethi chathurdhakam |
panchamam skandamatheti, ṣhaṣṭama kathyayaneethi cha
sapthamam kaḷa rathri cha, mahagaurithi cha aṣhṭamam |
navamam siddhidha proktha, navadurga  prakeerthitaḥ ||
ithi navadurga stotram sampoorṇam

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: