శ్రీ పుండరీక కృత తులసీ స్తోత్రం (Sri Pundarika Kruta Tulasi Stotram)

జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే |
యతో బ్రహ్మాదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యంతకారిణః ||

నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే |
నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయికే ||

తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోపి సర్వదా |
కీర్తితా వాపి స్మృతా వాపి పవిత్రయతి మానవమ్ ||

నమామి శిరసా దేవీం తులసీం విలసత్తనుం |
యాం దృష్ట్వా పాపినో మర్త్యాః ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషాత్ ||

తులస్యా రక్షితం సర్వం జగదేతచ్చరాచరం |
యా వినర్హంతి పాపాని దృష్ట్వా వా పాపిభిర్నరైః ||

నమస్తులస్యతితరాం యస్యై బద్ధాంజలిం కలౌ |
కలయంతి సుఖం సర్వం స్త్రియో వైశ్యాస్తథాపరే ||

తులస్యా నాపరం కించిద్దైవతం జగతీతలే |
యథా పవిత్రితో లోకో విష్ణుసంగేన వైష్ణవః ||

తులస్యాః పల్లవం విష్ణోః శిరస్యారోపితం కలౌ |
ఆరోపయతి సర్వాణి శ్రేయాంసి వరమస్తకే ||

తులస్యాం సకలా దేవా వసంతి సతతం యతః |
అతస్తామర్చయేల్లోకే సర్వాన్ దేవాన్ సమర్చయన్ ||

నమస్తులసి సర్వజ్ఞే పురుషోత్తమవల్లభే |
పాహి మాం సర్వ పాపేభ్యః సర్వసమ్పత్ప్రదాయికే ||

ఇతి స్తోత్రం పురా గీతం పుండరీకేణ ధీమతా |
విష్ణుమర్చయతా నిత్యం శోభనైస్తులసీదలైః ||

తులసీ శ్రీర్మహాలక్ష్మీర్విద్యావిద్యా యశస్వినీ |
ధర్మ్యా ధర్మాననా దేవీ దేవదేవమనఃప్రియా ||

లక్ష్మీప్రియసఖీ దేవీ ద్యౌర్భూమిరచలా చలా |
షోడశైతాని నామాని తులస్యాః కీర్తయన్నరః ||

లభతే సుతరాం భక్తిమంతే విష్ణుపదం లభేత్ |
తులసీ భూర్మహాలక్ష్మీః పద్మినీ శ్రీర్హరిప్రియా ||

తులసి శ్రీసఖి శుభే పాపహారిణి పుణ్యదే |
నమస్తే నారదనుతే నారాయణమనఃప్రియే ||

ఇతి శ్రీ పుండరీక కృతం తులసీ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: