శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మన్త్రమాతృకా స్తవః (Sri Rajarajeshwari mantra mathruka sthavah)

కల్యాణాయుతపూర్ణచన్ద్రవదనాం ప్రాణేశ్వరానన్దినీమ్
పూర్ణాం పూర్ణతరాం పరేశమహిషీం పూర్ణామృతాస్వాదినీమ్ ।
సమ్పూర్ణాం పరమోత్తమామృతకలాం విద్యావతీం భారతీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧॥

ఏకారాదిసమస్తవర్ణవివిధాకారైకచిద్రూపిణీమ్
చైతన్యాత్మకచక్రరాజనిలయాం చన్ద్రాన్తసఞ్చారిణీమ్ ।
భావాభావవిభావినీం భవపరాం సద్భక్తిచిన్తామణిమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౨॥

ఈహాధిక్పరయోగివృన్దవిదితాం స్వానన్దభూతాం పరామ్
పశ్యన్తీం తనుమధ్యమాం విలసినీం శ్రీవైఖరీరూపిణీమ్ ।
ఆత్మానాత్మవిచారిణీం వివరగాం విద్యాం త్రిబీజాత్మికామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౩॥

లక్ష్యాలక్ష్యనిరీక్షణాం నిరుపమాం రుద్రాక్షమాలాధరామ్
త్ర్యక్షార్ధాకృతిదక్షవంశకలికాం దీర్ఘాక్షిదీర్ఘస్వరామ్ ।
భద్రాం భద్రవరప్రదాం భగవతీం భద్రేశ్వరీం ముద్రిణీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౪॥

హ్రీంబీజాగతనాదబిన్దుభరితాం ఓంకారనాదాత్మికామ్
బ్రహ్మానన్దఘనోదరీం గుణవతీం జ్ఞానేశ్వరీం జ్ఞానదామ్ ।
జ్ఞానేచ్ఛాక్రితినీం మహీం గతవతీం గన్ధర్వసంసేవితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౫॥

హర్షోన్మత్తసువర్ణపాత్రభరితాం పీనోన్నతాఘూర్ణితామ్
హుఙ్కారప్రియశబ్దజాలనిరతాం సారస్వతోల్లాసినీమ్ ।
సారాసారవిచారచారుచతురాం వర్ణాశ్రమాకారిణీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౬॥

సర్వేశాఙ్గవిహారిణీం సకరుణాం సన్నాదినీం నాదినీమ్
సంయోగప్రియరూపిణీం ప్రియవతీం ప్రీతాం ప్రతాపోన్నతామ్ ।
సర్వాన్తర్గతశాలినీం శివతనూసన్దీపినీం దీపినీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౭॥

కర్మాకర్మవివర్జితాం కులవతీం కర్మప్రదాం కౌలినీమ్
కారుణ్యామ్బుధిసర్వకామనిరతాం సిన్ధుప్రియోల్లాసినీమ్ ।
పఞ్చబ్రహ్మసనాతనాసనగతాం గేయాం సుయోగాన్వితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౮॥

హస్త్యుత్కుమ్భనిభస్తనద్వితయతః పీనోన్నతాదానతామ్
హారాద్యాభరణాం సురేన్ద్రవినుతాం శృఙ్గారపీఠాలయామ్ ।
యోన్యాకారకయోనిముద్రితకరాం నిత్యాం నవార్ణాత్మికామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౯॥

లక్ష్మీలక్షణపూర్ణభక్తవరదాం లీలావినోదస్థితామ్
లాక్షారఞ్జితపాదపద్మయుగలాం బ్రహ్మేన్ద్రసంసేవితామ్ ।
లోకాలోకితలోకకామజననీం లోకాశ్రయాఙ్కస్థితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౦॥

హ్రీఙ్కారాశ్రితశఙ్కరప్రియతనుం శ్రీయోగపీఠేశ్వరీమ్
మాఙ్గల్యాయుతపఙ్కజాభనయనాం మాఙ్గల్యసిద్ధిప్రదామ్ ।
తారుణ్యేన విశేషితాఙ్గసుమహాలావణ్యసంశోభితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౧॥

సర్వజ్ఞానకలావతీం సకరుణాం సర్వేశ్వరీం సర్వగామ్
సత్యాం సర్వమయీం సహస్రదలగాం సత్వార్ణవోపస్థితామ్ ।
సఙ్గాసఙ్గవివర్జితాం సుఖకరీం బాలార్కకోటిప్రభామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౨॥

కాదిక్షాన్తసువర్ణబిన్దుసుతనుం సర్వాఙ్గసంశోభితామ్
నానావర్ణవిచిత్రచిత్రచరితాం చాతుర్యచిన్తామణిమ్ ।
చిత్తానన్దవిధాయినీం సుచపలాం కూటత్రయాకారిణీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౩॥

లక్ష్మీశానవిధీన్ద్రచన్ద్రమకుటాద్యష్టాఙ్గపీఠశ్రితామ్
సూర్యేన్ద్వగ్నిమయైకపీఠనిలయాం త్రిస్థాం త్రికోణేశ్వరీమ్ ।
గోప్త్రీం గర్వనిగర్వితాం గగనగాం గఙ్గాఙ్గేశప్రియామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౪॥

హ్రీంకూటత్రయరూపిణీం సమయినీం సంసారిణీం హంసినీమ్
వామారాధ్యపదామ్బుజాం సుకులజాం బీజావతీం ముద్రిణీమ్ ।
కామాక్షీం కరుణార్ద్రచిత్తసహితాం శ్రీం శ్రీత్రిమూర్త్యమ్బికామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౫॥

యా విద్యా శివకేశవాదిజననీ యా వై జగన్మోహినీ
యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తజగదానన్దైకసన్దాయినీ ।
యా పఞ్చప్రణవద్విరేఫనలినీ యా చిత్కలామాలినీ
సా పాయాత్పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ॥ ౧౬॥

భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పాదారవిన్దార్పణమస్తు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: