శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం (Sri Subramanya Pancharatna Stotram)

షడాననం చందన లేపితాంగం మహారసం దివ్యమయూర వాహనం
రుత్రస్య సూనం సురలోకనాథం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 1 ||

జాజ్వాల్యమానం సురబృంద వందం కుమారధారాతట మందిరస్తం
కందర్ప రూపం కమనీయగాత్రం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

ద్విషట్ భుజం ద్వాదశ దివ్య నేత్రం త్రయితనుం శూలమశిందధానం
శేషావతారం కమనీయ రూపం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

సురారిగ్హ్నో రాహవ శోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారం
సుధారశక్త్యా యుధ శోభిహస్తం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

ఇష్టార్ద సిద్ధిప్రద మీశ పుత్రం మిస్టాన్నదం భూసుర కామదేనుం
గంగోధ్భవం సర్వజనానుకూలం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: