శ్రీ వేంకటేశ్వరా అష్టకం (Sri Venkateshwara Ashtakam)

శేషాద్రివాసం శరదిందుహాసం  – శృంగారమూర్తిం శుభదాన కీర్తిం
శ్రీ శ్రీనివాసం శివదేవ సేవ్యం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 1 ||

సప్తాద్రి దేవం సురరాజ సేవ్యం – సంతాపనాశం సువిలాస కోశం
సప్తాశ్వ భాసం సుమనోజ్ఞ భూషం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 2 ||

భూలోకపుణ్యం భువనైకగణ్యం – భోగేంద్ర చక్ర భవరోగ వైద్యం
భాస్వత్కిరీటం బహుభాగ్య వంతం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 3 ||

లోకంత రంగం లయకార మిత్రం – లక్ష్మీ కళత్రం లలితాబ్జ నేత్రం
శ్రీ విష్ణుదేవం సుజనైకగమ్యం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 4 ||

వీరాధి వీరం వినుగాది రూడం – వేదాంత వేదం విబుదాంశి వంద్యం
వాగీశమూలం వరపుష్ప మూలిం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 5 ||

సంగ్రామ భీమం సుజనాభి రామం – సంకల్పపూరం సమతాప్రచారం
సర్వత్ర సంస్థం సకలాగమస్తం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 6 ||

శ్రీ చూర్ణఫాలం సుగుణాలవాలం – శ్రీ పుత్రితం శుకముఖ్య గీతం
శ్రీ సుందరీశం శిశిరాంత రంగం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 7 ||

సంమోహ దూరం సుఖ శిరుసారం – దాక్షిణ్యభావం దరహాస శోభం
రాజాధిరాజం రమయా విహారం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 8 ||

విద్యారణ్య యతీ శౌణ – విశ్వగురు యశస్వినా
శ్రీ వెంకటేశ్వరమ్యాష్ట – కమరం పరికీర్తితం

శ్రీ వెంకటేశస్య దయాపరస్య – స్తోత్రంచ దివ్యంర సుజనాలి భాష్యం
సంసారతారం సుసుభాల వాలం – పఠంతు నిత్యం విభుదాశ్చ సత్యం

Related Posts

2 Responses

  1. Vijaya

    I don’t think last 2stangas r correct.. Vidya ranya yathi Sena lines should be at last as it says Venkateswara ramyastakavaram parikirthitam

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: