కలి సంతారక స్తోత్రం

Sri venkateswara vajra kavacha stotramశేషాచలం సమాసాద్య కశ్య పాద్యా మహర్షయః
వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా!
కలి సంతారకం ముఖ్యం స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః
సప్తర్షి వాక్ప్రసాదేన విష్ణుస్తస్మై ప్రసీదతి!!

కశ్యప ఉవాచ:
కాది హ్రీమంత విద్యాయాః ప్రాప్త్యైవ పరదేవతా!
కలౌ శ్రీ వేంకటేశాఖ్యా తామహం శరణం భజే!!

అత్రి ఉవాచ:
అకారాది క్షకారాంత వర్ణైర్యః ప్రతిపాద్యతే!
కలౌ శ్రీ వేంకటేశాఖ్యాః శరణం మే ఉమాపతిః!!

భరద్వాజ ఉవాచ:
భగవాన్ భార్గవీ కాంతో భక్తాభీప్సిత దాయకః!
భక్తస్య వేంకటేశాభ్యో భారద్వాజస్య మే గతిః!!

విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
విరాడ్విష్ణుర్విధాతా చ విశ్వ విజ్ఞాన విగ్రహః!
విశ్వామిత్రస్య శరణం వేంకటేశో విభుస్సదా!!

గౌతమ ఉవాచ:
గౌర్గౌరీశ ప్రియో నిత్యం గోవిందో గోపతిర్విభుః!
శరణం గౌతమస్యాస్తు వేంకటాద్రి శిరోమణిః!!

జమదగ్ని ఉవాచ:
జగత్కర్తా జగద్భర్తా జగద్ధర్తా జగన్మయః!
జమదగ్నేః ప్రపన్నస్య జీవేశో వేంకటేశ్వరః!!

వశిష్ఠ ఉవాచ:
వస్తు విజ్ఞాన మాత్రం యన్నిర్విశేషం సుఖం చ సత్!
తద్బ్రహ్మైవాహ మస్మీతి వేంకటేశం భజే సదా!!
సప్తర్షి రచితం స్తోత్రం సర్వదాయః పఠేన్నరః!
సో౭భయం ప్రాప్నుయాత్సత్యం సర్వత్ర విజయీ భవేత్!!

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తత్వాన్ని సప్త ఋషులు ఆవిష్కరించిన స్తోత్రం

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!