దశనామ శనిస్తోత్రము (Dasanama Shani Stotram)

పిప్పలాద మహర్షి చే స్తుతించిన దశనామ శనిస్తోత్రము

కోణస్థః పింగళో బభ్రుః కృష్ణోరౌద్రాంతకో యమః
సౌరి: శ్శనైశ్చరో మందః పిప్పలాదేవ సంస్తుతః |
ఏతాని ధశనామాని ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్
శనైశ్చర కృతాపీడా నకదాచిద్భవిష్యతి ||

Konasthah pingalo babruh krushno raudranthako yamah
Saurihi shanaischaro mandah pippaladeva samsthutah |
Yethaani dhasha naamani prathurudhaya yaha pateth
Shanaischara kruthaapeeda nakadachid bhavishyathi ||

कोनस्थ:पिंगलो बाबृह कृषणो रौद्रांथको यामाह
सौरीहि शनैस्चरो मंधह पिप्पलादेव संस्तुतः |
एतानी धषा नामनि प्रातुरूधया यह पाटेत
शनैस्चारा कृतापीड़ा नकादाचिध भविष्याती ||

Related Posts

2 Responses

 1. Naga Sai Deepak Chinta

  ఓం నమఃశివాయ
  దశనామ శని స్తోత్రం తెలుగులో అందించిన మీకా శనైశ్చరుని కృప ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను 🙏🏼

  Reply
 2. Naga Sai Deepak Chinta

  ఓం నమఃశివాయ
  దశనామ శని స్తోత్రం అందించిన మీకు ఆ శనైశ్చరుని కృప ఎల్లవేళలా ఉండాలని నేను మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను 🙏🏼

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: