శ్రీ దత్తాత్రేయ ప్రార్థనా స్తోత్రం/ ఘోరకష్టోద్ధారణ స్తోత్రం (Dattatreya Prarthana Stotram (Ghorakashtodharana stotram))

శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ ।
శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ ॥
భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౧॥

త్వం నో మాతా త్వం పితాప్తోఽధిపస్త్వమ్ ।
త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ ॥
త్వం సర్వస్వం నోఽప్రభో విశ్వమూర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౨॥

పాపం తాపం వ్యాధిమాధిం చ దైన్యమ్ ।
భీతిం క్లేశం త్వం హరాశు త్వదన్యమ్ ॥
త్రాతారం నో వీక్ష్య ఈశాస్తజూర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౩॥

నాన్యస్త్రాతా నాపి దాతా న భర్తా ।
త్వత్తో దేవ త్వం శరణ్యోఽకహర్తా ॥
కుర్వాత్రేయానుగ్రహం పూర్ణరాతే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౪॥

ధర్మే ప్రీతిం సన్మతిం దేవభక్తిమ్ ।
సత్సంగాప్తిం దేహి భుక్తిం చ ముక్తిమ్ ।
భావాసక్తిం చాఖిలానందమూర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౫॥

శ్లోకపంచకమేతతద్యో లోకమఙ్గలవర్ధనమ్ ।
ప్రపఠేన్నియతో భక్త్యా స శ్రీదత్తప్రియో భవేత్ ॥

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానన్దసరస్వతీవిరచితం
శ్రీ దత్తాత్రేయ ప్రార్థనా స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

Related Posts

One Response

  1. Y.s.raj

    Sairam,
    I am very pleased and delighted to receive this mail from you regarding Sri Dattatreya Ghora Kashtoddharaka stotram, as I am doing parayana of Sri Guru charitra since a week and soon after completion of this parayana , as a blessing I received this mail from you. Thank you very much.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!