గోపాష్టమి స్తుతి

లక్ష్మీ స్వరూపాం పరమాం రాధా సహచరీం పరాం!
గవామధిష్ఠాతృ దేవీం గవామాద్యాం గవాం ప్రసూమ్!!

పవిత్ర రూపాం పూతాం చ భక్తానాం సర్వ కామదాం!
యయా పూతం సర్వవిశ్వం తాం దేవీం సురభిం భజ్!!

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై సురభ్యై చ నమోనమః!
గవాం బీజ స్వరూపాయై నమస్తే జగదంబికే!!

నమో రాధాప్రియాయై చ పద్మాంశాయై నమోనమః!
నమః కృష్ణప్రియాయై చ గవాం మాత్రే నమోనమః!!

కల్పవృక్ష స్వరూపాయై సర్వేషాం సతతం పరే!
క్షీరదాయై ధనదాయై బుద్ధిదాయై నమోనమః!!

శుభాయై చ సుభద్రాయై గోప్రదాయై నమోనమః!
యశోదాయై కీర్తిదాయై ధర్మదాయై నమోనమః!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: