హనుమత్ లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం (Hanumat Langoolastra Stotram)

హనుమన్నంజనీ సూనో మహాబల పరాక్రమ |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 1 ||
మర్కటాధిప మార్తాండ మండల గ్రాస కారక|
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ|| 2 ||
అక్షక్షపణ పింగాక్ష దితిజాసుక్షయంకర |
లోలల్లాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 3 ||
రుద్రావతార సంసార దుఃఖ భారాపహారక |
లోలల్లాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 4 ||
శ్రీరామ చరణాంభోజ మధుపాయితమానస |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 5 ||
వాలీప్రమథనక్లాంత సుగ్రీవోన్మోచన ప్రభో |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 6 ||
సీతావిరహవీరాశగ్న (వారాశిభగ్న) సీతేశతారక |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ|| 7 ||
రక్షోరాజ ప్రతాపాగ్ని దహ్యమాన జగద్వన |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 8 ||
గ్రస్తాశేష జగత్ స్వాస్థ్య రాక్షసాంబోధి మందర |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 9 ||
పుచ్ఛ గుచ్ఛ స్ఫురద్వీర జగద్దగ్థారిపత్తన |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 10 ||
జగన్మనోదురుల్లంఘ్యా పారావార విలంఘన |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 11 ||
స్మృతమాత్ర సమస్తేష్ట పూరక ప్రణతప్రియ |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 12 ||
రాత్రిం చరతమో రాత్రి కృంతనైక వికర్తన |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ|| 13 ||
జానక్యా జానకీజానేః ప్రేమపాత్ర పరంతప|
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 14 ||
భీమాదికమహాభీమ వీరావేశావతారక |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 15 ||
వైదేహీవిరహ క్లాంత రామరోపైక విగ్రహ |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 16 ||
వజ్రాంగనఖదంష్ట్రేశ వజ్రివజ్రావగుంఠన |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 17 ||
అఖర్వ గర్వగంధర్వపర్వతోద్భేదన స్వర |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 18 ||
లక్ష్మణ ప్రాణ సంత్రాణ త్రాతతీక్ష్ణ కరాన్వయ |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 19 ||
రామాదివిప్రయోగార్తభరతాధ్యార్తి నాశన |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 20 ||
ద్రోణాచలసముత్ క్షేపసముత్ క్షిప్తారివైభవ |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 21 ||
సీతాశీర్వాదసంపన్న సమస్తావయవాక్షత |
లోలలాంగూల పాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || 22 ||
ఇత్యేవమశ్వత్భతలోపవిష్టః
శత్రుంజయం నామ పఠేత్ స్వయం యః |
స శీఘ్రమేవాస్తసమస్తశత్రుః
ప్రమోదతే మారుతజప్రసాదాత్ || 23 ||

హనుమంతుని “లాంగూలం (తోక) ” జ్వలత్ కాంచన వర్ణాయ దీర్ఘలాంగూల ధారిణే సౌమిత్రి జయదాత్రేచ రామదూతాయ తే నమః (నారద పురాణం) అతడు దీర్ఘలాంగూలధారి. రావణునిచే అగ్నిప్రదీప్తమై లంకను కాల్చి వేసింది లాంగూలం. ఇదే ” హనుమాన్ బాహుక్ ” అనే పేరు గల స్తోత్రం . వెంటనే బాహుపీడ మటుమాయం అయ్యింది. అందుకే హనుమత్ పూజలలో హనుమత్ వాలాగ్ర పూజకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అట్టి పూజ కోర్కెలను తీర్చగలదని, హనుమద్ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అని పెద్దలు చెప్తారు. “హనుమల్లాంగూలాస్త్రం ” చదవడం వల్ల కూడా హనుమదనుగ్రహం కలుగుతుంది.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: