శ్రీ రామాచంద్రాష్టకం (Sri Ramachandra Ashtakam)

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ |
స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || 1 ||

జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ |
స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || 2 ||

నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాపహమ్ |
సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || 3 ||

సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ |
నరాకృతిం నిరామయం భజేహ రామమద్వయమ్ || 4 ||

నిష్ప్రపంచనిర్వికల్పనిర్మల నిరామయమ్ |
చిదేకరూపసంతతం భజేహ రామమద్వయమ్ || 5 ||

భవాబ్దిపోతరూపకం హ్యశేషదేహకల్పితమ్ |
గుణాకరం కృపాకరం భజేహ రామమద్వయమ్ || 6 ||

మహాసువాక్యబోధకైర్విరాజమానవ |
పరం చ బ్రహ్మ వ్యాపకం భజేహ రామమద్వయమ్ || 7 ||

శివప్రదం సుఖప్రదం భవచ్ఛిదం భ్రమాపహమ్ |
విరాజమానదైశికం భజేహ రామమద్వయమ్ || 8 ||

రామాష్టకం పఠతి యస్సుకరం సుపుణ్యం
వ్యాసేనభాషితమిదం శృణుతే మనుష్యః
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంతకీర్తిం
సంప్రాప్య దేహనిలయే లభతే చ మోక్షమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: