శ్రీ వారాహి అనుగ్రహాష్టకం(Sri Varahi Anugraha Ashtakam)

ఈశ్వర ఉవాచ
మాతర్జగద్రచన-నాటక-సూత్రధార
స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోయమ్ ।
ఈశోప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్
కోన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు ॥ ౧॥

నామాని కిన్తు గృణతస్తవ లోకతుణ్డే
నాడమ్బరం స్పృశతి దణ్డధరస్య దణ్డః ।
యల్లేశలమ్బిత-భవామ్బునిధిర్యతో యత్
త్వన్నామసంసృతిరియం నను నః స్తుతిస్తే ॥ ౨॥

త్వచ్చిన్తనాదర-సముల్లసదప్రమేయా
నన్దోదయాత్ సముదితః స్ఫుటరామహర్షః ।
మాతర్నమామి సుదినాని సదేత్యముం త్వా
మభ్యర్థయేర్థమితి పూరయతాద్ దయాలో ॥ ౩॥

ఇన్ద్రేన్దుమౌలి విజి కేశవమౌలిరత్న
రోచిశ్చయోజ్జ్వలిత పాదసరోజయుగ్మే ।
చేతో మతౌ మమ సదా ప్రతివిమ్బితా త్వం
భూయా భవాని విదధాతు సదోరుహారే ॥ ౪ ॥

లీలోద్ధృతక్షితితలస్య వరాహమూర్తే-
ర్వారాహమూర్తిరఖిలార్థకరీ త్వమేవ ।
ప్రాలేయరశ్మిసుకలోల్లసితావతంసా
త్వం దేవి వామతనుభాగహరా రహస్య ॥ ౫॥

త్వామమ్బ తప్తకన కోజ్జ్వలకాన్తిమన్త-
ర్యే చిన్తయన్తి యువతీతనుమాగలాన్తామ్ ।
చక్రాయుధత్రినయనామ్బరపోతృవక్‍త్రాం
తేషాం పదామ్బుజయుగం ప్రణమన్తి దేవాః ॥ ౬॥

త్వత్సేవనస్ఖలిత పాపచయస్య ఘాస-
ర్మోక్షోఽపి యత్ర న సతాం గణనానుఫైతి ।
దేవాసురోరగనృపాలనమస్య పాద-
స్తత్ర శ్రియః పటుగిరః కియషేవమస్తు ॥ ౭॥

కిం దుష్కరం త్వయి మనోవిషయం గతాయాం
కిం దుర్లభం త్వయి విధానవదర్చితాయామ్ ।
కిం దుష్కరం త్వయి సకృత్స్మృతిమాగతాయాం
కిం దుర్జయం త్వయి కృతస్తుతివాదపుసామ్ ॥ ౮॥

ఇతి శ్రీ వారాహే దేవీ అనుగ్రహాష్టకం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: