శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామస్తోత్రం (Sri Venkatesa Dwadasa nama Stotram)

వేంకటేశో వాసుదేవో వారిజాసనవందితః |
స్వామిపుష్కరిణీవాసః శంఖచక్రగదాధరః || ౧ ||

పీతాంబరధరో దేవో గరుడారూఢశోభితః |
విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో విజయో వేంకటేశ్వరః || ౨ ||

ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యాం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణోః సాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౩ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: