శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్రం

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో |
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే || 1 ||
Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunitha thula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava venkata shaila pathe || 1 ||
సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే
ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే |
శరణాగత వత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే || 2 ||
Sacha dhurmukha shanmukha panchamukha
Pramuka khila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrisha shaila pathe || 2 ||
అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రను వేలకృతై రపరాధశతైః |
భరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || 3 ||
Athivela thaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai
Paritham thvaritham vrisha saila pathe
Paraya krupaya paripahi Hare || 3 ||
అధి వేంకట శైల ముదారమతే-
ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ |
పరదేవతయా గదితానిగమైః
కమలాదయితాన్న పరంకలయే || 4 ||
Adhi venkata saila mudara mather
Janatha bimatha dhika danarathath
Paradeva thaya gathi than nigamai
Kamaladayithtan na param kalaye || 4 ||
కల వేణుర వావశ గోపవధూ
శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ |
ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్
వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే || 5 ||
Kalavenu rava vasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smara koti samath
Prathi valla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye || 5 ||
అభిరామ గుణాకర దాశరధే
జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే |
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే || 6 ||
Abhi rama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe || 6 ||
అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహమ్ |
రజనీచర రాజత మోమి హిరం
మహనీయ మహం రఘురామమయే || 7 ||
Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye || 7 ||
సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయమ మోఘశరమ్ |
అపహాయ రఘూద్వయ మన్యమహం
న కథంచన కంచన జాతుభజే || 8 ||
Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogh Saram
Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje || 8 ||
వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి |
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటెశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ || 9 ||
Vinaa Venkatesham nanatho nanatha
Sadaa Venkatesham smarami smarami
Hare Venkatesha Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesha Prayachha Prayachha || 9 ||
అహం దూరదస్తే పదాం భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి |
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ పయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ || 10 ||
Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesha || 10 ||
అఙ్ఞానినా మయా దోషా న శేషాన్విహితాన్ హరే |
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే || 11 ||
Agnanina maya doshaa na seshanvihithan Hare
Kshamaswathwam kshamaswathwam Seshasaila sikhamane  || 11 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: