Home » Archives for May 2017

Month: May 2017

Sri Guru Paduka Stotram

శ్రీ గురుపాదుకా స్తోత్రం (Sri Guru Paduka Stotram) నాలీకనీకాశపదాదృతాభ్యాం నారీవిమోహాదినివారకాభ్యామ్ నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 1 || శమాదిషట్కప్రదవైభవాభ్యాం సమాధిదానవ్రతదీక్షితాభ్యామ్ రమాధవాంఘ్రి స్థిరభక్తిదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 2 || నృపాలిమౌలివ్రజరత్నకాన్తి- సరిద్విరాజజ్ఝషకన్యకాభ్యామ్ నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంక్తేః...

Sri Vinayaka Stotram

శ్రీ వినాయక స్తోత్రం (Sri Vinayaka Stotram) తొండమునేకదంతమును తోరపుబొజ్జయు వామహస్తమున్ మెండుగ మ్రోయగజ్జెలను మెల్లని చూపులు మంద హాసమున్ కొండొక గుజ్జ రూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జయై యుండెడు పార్వతి తనయయోయి గణాదిపా నీకు మ్రోక్కెన్ || 1 ||...

Sri Hanuman Badabanala Stotram

శ్రీ హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం (Sri Hanuman Badabanala Stotram) ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మంత్రస్య శ్రీ రామచంద్ర ఋషిః శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్ధం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృధ్యర్ధం సమస్త పాపక్షయార్ధం...

Sri Anjaneya Mangalashtakam

శ్రీ ఆంజనేయ మంగలాష్టకం (Sri Anjaneya Mangalashtakam) వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మంద వాసరే పూర్వాభాద్ర ప్రభూతాయ మంగళం శ్రీ హానూమతే || 1 || కరుణారస పూర్ణాయ, ఫలా పూప ప్రియాయచ మాణిక్య హార కం థాయ మంగళం...

Sri Sai Prardhana Ashtakam

శ్రీ సాయి ప్రార్ధనాష్టకం (Sri Sai Prardahna Ashtakam) శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాకరా దయాసింధో సత్యస్వరూపా మాయాతమ వినాశనా || 1 || జాతా గోతాతీతా సిద్దా అచింత్యా కరుణాలయ పాహిమాం పాహిమాం నాథా షిరిడీ గ్రామనివాసయా || 2...

Sri Ganapathi Ashtakam

శ్రీ గణపతి అష్టకం (Sri Ganapthi Ashtakam) ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం లంభోధరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం || 1 || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం బాలేందు శకలం మౌళం వందేహం గణనాయకం || 2 || చిత్రరత్న విచిత్రాంగం...

Girija Stotram

గిరిజా స్తోత్రం (Girija Stotram) మందారకల్ప హరిచందన పారిజాత మధ్యే శశాంకమణి మంటపవేది సంస్థే అర్దేందుమౌళి సులలాట షడర్దనేత్రి బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 1 || కేయూరహార కటకాంగద కర్ణపూర కాంచీకలాప మనికాంతి లసద్దుకూలే దుగ్దాన్న పూర్ణపర...

Manidweepa Varnana Stotram

మణిద్వీప వర్ణన (Manidweepa Varnana) మహా శక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని మణిద్వీపములో మంత్రం రూపిణి మన మనస్సుల లో కొలువై ఉంది || 1 || సుగంధ పరిమళ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు అచంచలబగు...

Sri Sainatha Pancharatna Stotram

శ్రీ సాయినాథ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Sainatha Pancharatna Stotram) ప్రత్యక్ష దైవం ప్రతిబంధ నాశనం సత్యరూపం సకలార్తి నాశనం సౌక్యప్రదం శాంత మనోజ్ఞాన రూపం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 1 || భక్తావనం భక్తిమతాం శుభాజనం ముక్తి...

Sri Rathnagarbha Ganesha Stuti

శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ స్తుతి (Sri Rathnagarbha Ganesha Stuti) వామదేవ తనూభవం నిజవామభాగ నమాశ్రితం వల్లభామాశ్లిష్య తన్యుఖ వల్లు వీక్షణ దీక్షితం వాతనంధన వామ్చితార్ధ విదాయినీం సుఖదాయనం వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్ననివారణం || 1 || కారణం జగతాం...