శ్రీ గరుడ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Garuda Dwadasa nama Stotram)

సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగాభీషణం
జితాంతకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణం
గరుత్మంతం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనం
ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః
యః పటేత్ ప్రాతరుద్దాయ స్నానే వా శయనేపివా
విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః
సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయ స్తస్య జాయతే
బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి యాత్రాయాం సిద్ధిరేవచ

ఇతి శ్రీ గరుడ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: