శ్రీ సాయినాథ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Sainatha Pancharatna Stotram)

ప్రత్యక్ష దైవం ప్రతిబంధ నాశనం సత్యరూపం సకలార్తి నాశనం
సౌక్యప్రదం శాంత మనోజ్ఞాన రూపం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 1 ||

భక్తావనం భక్తిమతాం శుభాజనం ముక్తి ప్రదం భక్తి మనోహరం
విభుం జ్ఞాన సుశీల రూపిణీ సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 2 ||

కారుణ్య మూర్తి కరుణాయ తాక్షం కరారే మభ్యర్ధిత దాస వర్గం
కామాది షడ్వర్గజితం వరేణ్యం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 3 ||

వేదాంతవేద్య విమలాంత రంగం ధ్యానాది రూడం వరసేవ్య సద్గురుం
త్యాగిమహల్సాపతి సేవితాగ్రం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 4 ||

పత్రిగ్రామే జాతం వరషిరిడి గ్రామ నివాసం శ్రీ వెంకటేశ మహర్షి శిష్యం
శంకరం శుభకరం భక్తి మతాం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: