శ్రీ విష్ణు శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Sathanama Stotram)

వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినం
జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుఢద్వజం|| 1 ||

వరాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకం
అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుం అనంత మజ మవ్యయం|| 2 ||

నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తి భాజనం
గోవర్ధనోద్దరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరం|| 3 ||

వేత్తారం యజ్ఞ పురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహకం
చక్రపాణిం గదాపాణిం శంఖపాణిం నరోత్తమం|| 4 ||

వైకుంఠం దుష్టదమనం భూగర్భం పీతవాసనం
త్రివిక్రమం త్రికాలజ్ఞం త్రిమూర్తిం నందికేశ్వరం|| 5 ||

రామం రామం హయగ్రీవం భీమం రౌద్రం భవోద్భవం
శ్రీపతిం శ్రీధరం శ్రీశం మంగళం మంగళాయుధం|| 6 ||

దామోదరం దయోపేతం కేశవం కేశిసూదనం
వరేణ్యం వరదం విష్ణుం ఆనందం వసుదేవజం|| 7 ||

హిరణ్యరేతసం దీప్తం పురాణం పురుషోత్తమం
సకలం నిష్కళం శుద్ధం నిర్గుణం గుణశాశ్వతం|| 8 ||

హిరణ్య తనుసంకాశం సుర్యాయుత సమప్రభం
మేఘశ్యామం చతుర్బాహు కుశలం కమలేక్షణం|| 9 ||

జ్యోతిరూప మరూపం చ స్వరూపం రూపసంస్థితం
సర్వజ్ఞం సర్వరూపస్థవం సర్వేశం సర్వతో ముఖం|| 10 ||

జ్ఞానం కూటస్థ మచలం జ్ఞానప్రదం పరమం ప్రభుం
యోగీశం యోగనిష్ణాతం యోగినం యోగ రూపిణం|| 11 ||

ఈశ్వరం సర్వభూతానాం వందే భూతమయం ప్రభుం
ఇతి నామశాతం దివ్యం వైష్ణవం ఖలు పాపహం|| 12 ||

వ్యాసేన కథితం పూర్వం సర్వపాప ప్రణాశనం
యఃపఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స భావే ద్వైష్ణవోనరః|| 13||

సర్వ పాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణు సాయుజ్య మాప్నుయాత్
చాంద్రాయణ సహస్రాణి కన్యాదాన శతాని చ|| 14 ||

గవాంలక్ష సహస్రాణి ముక్తిభాగీ భావేన్నరః
అశ్వమేధాయుతం పుణ్యం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః|| 15 ||

ఇతి శ్రీ విష్ణు శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: